สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวแรกของการขอตำแหน่งทางวิชาการ การกรอกข้อมูลใน ก... 03

วันพฤหัสบดีที่จันทร์ที่  28 พฤษภาคม 2558  2558  เวลา  10.00-12.00  น.

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ ผู้ประสงค์ขอตำแหน่งทางวิชาการควรดูรายละเอียดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง) 2. ผลการประเมินการสอนและผลงานทางการสอน 3. ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการเสนอผลงานทางวิชาการ

          ลำดับแรกในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เสนอขอควรตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่ พิจารณาจาก ถ้าขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในกรณีที่จบปริญญาเอกมาอย่างน้อย 2 ปี จบปริญญาโทอย่างน้อย 5 ปี จบปริญญาตรีอย่างน้อย 9 ปี ในกรณีที่จบปริญญาโท 3 ปี แล้วไปเรียนต่อ มีการคำนวณ โดยการเอาสัดส่วนปริญญาโท 3 หาร 5 ปี ตามเกณฑ์ และสมมติว่าจบปริญญาเอกมา 1 ปี ก็จะหาร 2 ปี ถ้านำทั้งสองสัดส่วนมารวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ 1 ขึ้นไป ก็แสดงว่าคุณสมบัติครบ

 

-                    การกรอกข้อมูลใน ก.พ.อ.03 

ให้ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ โหลดแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

การกำหนดสาขาวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณาจาก 1. ภาระงานสอน 2. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง 3. เป็นสาขาวิชาที่เป็นระบบสากล แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง และได้รับการยอมรับในวงวิชาการในสาขานั้นๆ 4. การกำหนดสาขา ไม่ใช้การกำหนดจากวุฒิการศึกษา หรือวิชาการเอก/สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

2.               นางกาญจนา สาธร

3.               นางวรัครศิริ โหตระไวศยะ

4.               ดร.จุฬามาศ สุวรรณบูล

5.               อ.วิชุลดา พิไลพันธ์

6.               ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส

7.               ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

8.               อ.อรัญญา บุทธิจักร

9.               ดร.เมธี แก่นสาร์

10.        ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

11.        อ.นพพร ช่วงชิง

12.        อ.จักเรศ อิฐรัตน์

13.        อ.เชาวนันท์  ทะนอก

14.        นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว

 

 

 

 

ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกขณะทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศต่างมีบทบาทและความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ  การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานภาพองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์เกิดการยอมรับ น่าเชื่อถือและจดจำ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ตลอดจนผู้รับบริการและลูกค้า นั่นก็คือ "การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service” 

 

ฉะนั้น บุคลาดรในทุกหน่วยงานและทุกองค์กร ควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อการบริการ การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในพร้อมให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์และเพิ่มคุณค่าของการให้บริการที่ประทับใจ อีกทั้งยังเป็นการลดการต่อต้านด้วยกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ที่จะสร้างสรรค์การให้บริการและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศได้ในที่สุด

 

 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม

 

1) นายศักดิ์สิทธิ์  คณะเมือง

 

2) นายเปรมสิทธิ์  ศรีโพนทอง

 

3) นายชัชณรินทร์  บัวจูม


Microsoft Office 365

จะดีแค่ไหนหากเราจะสามารถใช้ Microsoft Office ได้ทุกที่ทุกเวลา


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักๆ คือ Microsoft Word, Microsoft Excel, และ Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมพื้นฐานและจำเป็นในการทำงานในยุคปัจจุบัน เดิมทีแล้วการจะเข้าใช้งานโปรแกรมนี้จะต้องมีการติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนี้บริษัท Microsoft ได้พัฒนาโปรแกรม Microsoft Office ให้ล้ำหน้าขึ้นไปอีก ภายใต้ชื่อ Microsoft Office 365 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นโปรแกรมสำหรับการทำงานฉบับออนไลน์

รูปภาพจาก : http://enovate.it/eswp/?page_id=2109

มารู้จัก Microsoft Office 365

1. แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ สามารถรับ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher และ Access เวอร์ชันที่ติดตั้งเต็มรูปแบบล่าสุดที่พร้อมให้คุณใช้งานทุกเมื่อ และถ่ายทอดความคิดด้วยวิธีที่คุณถนัดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้แป้นพิมพ์ ปากกา หรือหน้าจอสัมผัส

2. ทำงานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น PC MAC แท็บเล็ต และ iOS

3. เข้าใช้งานได้จากทุกที่

4. เชื่อมต่อถึงกันเสมอด้วย Skype

     ข้อมูลจาก https://www.microsoft.com/th-th/

     

ผู้เข้าร่วมอบรม Microsoft Office 365

     วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     1. นางสาวกิตติญา พรหมพา

     2. นายชัชณรินทร์ บัวจูม

 

 

 

 

 

 

จากการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7

"อ่านสร้างอาชีพ"   วันที่ 15 ส.ค. 58 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ สรุปได้ดังนี้

Extensive Readingและการสร้าง Interactive Classroom แบบง่ายๆ

         การพัฒนาความรู้ เปิดมุมมองใหม่ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในด้านวิธีการเรียนการสอนด้วยเทคนิคใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น รับทราบเทคนิคการสอน Best practice ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการสอนในโลกยุคใหม่ และวิธีสร้างเยาวชนให้รักการอ่าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         Extensive Reading คือ การอ่านแบบต่อเนื่อง การอ่านแบบกว้างขวาง เพื่อให้เข้าใจเรื่องราว และใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน ไม่ใช่การอ่านแบบ Focus ที่คำศัพท์แต่ละคำ อ่านไปแปลไปทีละคำ ซึ่งจะทำให้การอ่านล่าช้า และน่าเบื่อ ที่สำคัญไม่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการอ่านแบบต่อเนื่องแม้ว่ามีศัพท์ที่ไม่รู้พอเจอบ่อยๆ จะทำให้เกิดความอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรจนต้องเปิด Dictionary และพออ่านเจอบ่อยๆ ก็จะจำได้เอง แถมรู้ด้วยว่าจะวางมันในรูปประโยคอย่างไร

Interactive Classroom เป็นการเชื่อมโยงการเรียนการสอนด้วย PowerPoint และ OneNotes ให้สามารถโต้ตอบกันได้ เป็นห้องเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนการสอน ( Interactive Teaching ) จะช่วยเสริมสร้าง . Collaborative Classroom ลักษณะคล้ายกับห้องเรียนที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบ ที่ทำได้ง่ายสิ้นเปลืองน้อย รวมทั้ง.โต้ตอบกันผ่านระบบแลน โดยเครื่องครูเปิด PowerPoint และเครื่องนักเรียนทุกคนเปิด OneNote  ครูเป็นคนเปิด Seeeion ให้นักเรียนใช้ OneNote เชื่อมต่อเข้ามา ที่หน้าจอจะเห็น Powerpoint ของครูสามารถตอบคำถาม และมีโปรแกรมให้โหลดด้วย

ผู้ร่วมสัมมนา คือ นายกมล  โสภาสิน

 

 

 

 

 

P-S-Y-C-H-O หลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


คนเราคงไม่มีใครเกิดมาแล้วจะอยู่บนโลกนี้ได้คนเดียว ทุกคนล้วนต้องพึ่งพากันเสมอ ยิ่งการทำงานแล้วนั้นเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้เลย แน่นอนว่าในขั้นตอนการทำงานทุกอย่างต้องมีการติดต่อสื่อสารและระดมความคิดร่วมกับผู้อื่น  การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือที่เราเรียกกันว่า"ทีมเวิร์ค" จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักการง่ายๆ ที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ ดังนี้

P-S-Y-C-H-O หลักในการทำง


Positive Thinking คิดแต่ทางบวก 
ถ้าคุณสามารถปรับความคิด ทัศนคติของตัวคุณเองโดยให้มองโลกในทางบวกไว้เสมอ คุณก็จะมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่กำลังทำอยู่

Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ
ถ้าคุณทำงานด้วยรอยยิ้ม คุณก็จะทำงานอย่างมีความสุขและทำให้คุณพร้อมจะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา 

Yours จริงใจให้กัน 
ถ้าคุณพร้อมที่จะอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอ คุณก็จะได้รับการแสดงออกจากคนอื่นทั้งความคิดและการกระทำจากบุคคลรอบข้างตัว คุณด้วยความเต็มใจ

Compromise สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม
ถ้าคุณสร้าง Win-Win Situation ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ คุณก็จะได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของกลุ่มคุณเอง

Human Relations สัมพันธ์ที่ดี 
ถ้าคุณสร้างมิตรผูกพัน ทักทายกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่รู้จักและที่ไม่รู้จัก คุณก็จะมีเครือข่ายมากมายและได้รับการยอมรับพร้อมความช่วยเหลือจากบุคลอื่น อยู่ตลอดเวลา

Oral Communication สื่อสารชัดเจน 
ถ้าคุณพึงตระหนักไว้เสมอว่าข้อมูลที่คุณกำลังสื่อออกไปนั้น ควรจะต้องชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณก็จะไม่เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาในการทำงานร่มกับผู้อื่น งานที่ออกมาก็ถูกต้องชัดเจน

 

สรุปว่า การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ควรเริ่มต้นจากการมองตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี การยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ  การประนีประนอม  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ชัดเจน …
ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมจะทำให้คุณมีเสน่ห์และสร้างความประทับที่ดีกับบุคคลอื่นที่คุณต้องทำงานร่วมด้วย
 
(https://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://www.jobthai.com/hkYmhQ)

 

จากการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 "อ่านสร้างอาชีพ"

วันที่ 12 ส.ค. 58 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ สรุปได้ดังนี้

บุคลิกพลิกชีวิต

"บุคลิกพลิกชีวิต คือบุคลิกภาพโดยองค์รวม (Holistic Personality) ที่ทำให้ทราบว่า แบบฉบับพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่นั้น มีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตของคนเราตลอดทั้งชีวิต

การพัฒนาบุคลิกภาพ แบ่งได้ดังนี้คือ

1.       ด้านความคิด เช่น คิดด้านดี,คิดสร้างสรรค์,คิดแบบจิตอาสา,มีความรับผิดชอบ,ความไว้วางใจ,และการรับรู้รวมทั้งการสำนึกในบุญคุณ เป็นต้น

2.       ด้านการสื่อสาร เช่น สื่อสารเพื่อสร้างมิตรภาพ, เพื่อขอความร่วมมือ, เพื่อจัดการความขัดแย้ง, เพื่อสร้างกำลังใจ,สื่อสารด้วยรอยยิ้ม,สื่อสารด้วยการรับฟังอย่างมีคุณภาพ,รวมทั้ง การสื่อสารที่ทำลายบุคลิกภาพ

3.       ด้านพฤติกรรม คือการแสดงออก เช่น นั่ง,ยืน,เดิน,ยิ้ม,สบตาและการเชื้อเชิญ

4.      ด้านการแต่งกายและการแต่งหน้าทำผม เช่นสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิว,การแต่งหน้าตามรูปหน้า,และการแต่งกายให้ดูดี

บุคลิกภาพองค์รวม (Holistic Personality) คือผลรวมของชีวิตทั้งชีวิต เช่น 1. สมบูรณ์ทางกายแต่พร่องทางจิต 2. พร่องทางกายแต่ใจสมบูรณ์  3. พร้อมทั้งกายใจ  4..ผลรวมแห่งความสมบูรณ์ของคำว่าบุคลิกภาพ คือเปี่ยมด้วย สุขภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ

ซึ่งจะพบว่าบุคลิกภาพ ไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมเพียงเท่านั้น แต่ความหมายคือชีวิตทั้งชีวิต ซึ่งคุณสามารถที่จะศึกษาและเปลี่ยนแปลงจน "พลิกชีวิต" ได้!

ผู้ร่วมสัมมนา คือ นายกมล  โสภาสิน

 

สรุปเนื้อหาการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก

   ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารรณ พ.ศ. 2556  และระเบียบ

งานสารบรรณ พ.ศ. 25548  ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมคำนิยามเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และคำว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ความสำคัญและประโยชน์ของการเขียนหนังสือ

1. เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ระหว่างผู้ส่งและผู้รับหนังสือ

2. สามารถสื่อสารความหมายได้ถูกต้อง ตรงประเด็น และเข้าใจตรงกัน

3. ประหยัดเวลา ในการตีความ  ไม่ต้องสอบถามหรือเขียนใหม่ นำกลับมาอ่านทบทวน ทำความเข้าใจได้หลายครั้งเท่่าที่ต้องการ

4. สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้

5. ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่

6. เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ความหมายของหนังสือราชการ

1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

2. หนังสือส่วนราชการมีไปถึงส่วนราชการอื่นใด  ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

3. หนังสือส่วนราชการอื่นใด  ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ  หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

5. เอกสารที่ทางราชการจัดขึ้นตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขัอบังคับ

ความแตกต่างของหนังสือภายในและภายนอก และบันทึก  

หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน

บันทึก

1. ติดต่อระหว่างกระทรวง หรือบุคคลภายนอก

2. ผู้ลงนามเป็นหัวหน้าส่วนราชการะดับกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. ใช้รูปแบบหนังสือภายนอก “กระดาษตราครุฑ”  มีเรื่อง  เรียน  อ้างถึง  สิ่งที่ส่งมาด้วย

4. เป็นพิธีการเต็มรูปแบบ  ออกเลขที่ทุกครั้ง

5. ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย

6. มีสำเนาคู่ฉบับและสำเนาครบถ้วน

1. ติดร่อระหว่างกรม หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงเดียวกัน

2. ผู้ลงนามเป็นหัวหน้าส่วนราชการะดับกรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. ใช้รูปแบบหนังสือภายใน “กระดาษบันทึกขอความ”  มีเฉพาะ เรื่อง  เรียน

4. เป็นทางการ  ออกเลขที่  แต่เป็นพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก

5. ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย

6. มีสำเนาคู่ฉบับ

1. ติดต่อภายในกรมเดียวกัน

2. หัวหน้าส่วนราชการ ห หรือเจ้าหน้าที่สามารถลงนามได้ 

3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  หรือกระดาษอื่นได้  จะมีชื่อเรื่อง หรือไม่มีก็ได้

4. เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  ออกเลขที่ภายใน หรือไม่มีเลขที่ก็ได้

5. พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้

6. อาจไม่มีสำเนาก็ได้

  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526†‡

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  เอกสารแนบ

 

ตัวอย่างหนังสือราชการภายในและภายนอก (บันทึกข้อความ)..ที่ถูกต้อง...สามารถดาว์โลด์ได้ที่

 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก

 

 

มีหนังสือน่าสนใจมาแนะนำครับ เป็นหนังสือที่เห็นแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ว "วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ" ของ อาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ อาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ นักบรรยายด้านการบริหารองค์กร และกระบวนกรระดับประเทศ หนังสือเล่มนี้เคยโพสในเฟสส่วนตัว และเฟส SAC แล้ว แต่ก็คนละแบบกัน เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสำนักงาน และผู้สนใจอื่นๆ น่าสนใจยังไง ลองดูข้อความที่เว็บเขาว่าไว้ ดังนี้ครับ

KPI เป็นเครื่องมือในการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ คุณภาพ หรือแม้แต่วัดพฤติกรรมของคนเองก็ตาม แต่หลายครั้งที่นักบริหารผู้ยึดตัวเองเป็นใหญ่ใช้ KPI ไปในทางที่ผิดๆ เช่น ผู้บริหารที่คิดอยู่ในหัวว่าจะเอา KPI ไปวัดว่าใครขี้เกียจ ผู้บริหารที่มองคนในองค์กรแบบอคติ ย่อมทำให้การทำ KPI เป็นที่น่ารังเกียจ ผลคือทำให้เกิดการมั่วตัวเลข โยนความผิด เรียนรู้น้อย ฯลฯ เจ้านายแบบนี้เหมือนพ่อแม่ที่คอยดุด่าลูก สุดท้ายลูกก็หนีออกจากบ้าน หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือการวาง ยุทธ์ศาสตร์และการบริหารจากมุมมองของดร.วรภัทร์ ภู่เจริญที่ปรึกษาองค์กรและสถาบันชื่อดังมากมาย ที่ทำให้คุณเข้าใจในมุมมองใหม่ ลองอ่าน ลองทำ และลองเข้าใจ แล้วคุณจะพบ KPI ที่ใช่เพื่อสู่ความสำเร็จด้วยความร่วมมือของคุณและทุกคนในองค์กร หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จัก KPI เครื่องมือช่วยบริหาร วางแผนยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด เพื่อนำไปสู่ดวงดาวแห่งความสำเร็จในองค์กร (http://www.booksmile.co.th)

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(ปขมท.) ประจำปี 2557 (ระดับชาติ)

        ในวันที่ 21-22 พ.ค. 58  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้

1.การรู้ในยุคดิจิตอล การรู้ปริมาณและเศรษฐศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทัศนาการและสารสนเทศ

เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานและระบุ จัดอันดับแหล่งข้อมูล เข้าใจวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและประยุกต์ใช้

ข้อมูลอย่างเหมาะสม

2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความรู้พื้นฐานด้านสื่อ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสามารถสื่อสารและร่วมมือทำงานกับผู้อื่นได้

3.มีความคิดเชิงพิจารณ์ และเชิงสร้างสรรค์ สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอนุมาน การแปลความ การ

ประเมินผล และการสังเคราะห์ ,สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ สามารถ

ประยุกต์ความคิดในบริบทต่างๆ เช่น บริบทการแก้ปัญหา ปัญหาเชิงซ้อน ข้อจำกัด  ด้านเวลา และทรัพยากร

4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถแสดงและผลิตผลงานทางวรรณกรรมดนตรีศิลป์และกีฬาที่มีคุณค่าสามารถผลิตผล

งานการประดิษฐ์สร้างสรรค์และออกแบบผลงานทางวิชาการ ได้เป็นอย่างดีสามารถนำผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์

และออกแบบผลงานไปนำเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี

5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ตระหนักรู้และเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มี

ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีและส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง

          สมาชิกในกลุ่ม มีดังนี้ 

                                                    1. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร

                                                    2. นางปาณฑรา  ศิริทวี

                                                    3. นายสมชาย  สิริวรรณ 

                                                    4. นางสาวลักษณา  ทองทศ  

     

จากการที่ไปอบรมเทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

      ภาพรวมของการอบรม 2 วันในการอบรม เป็นการเน้นปรับทัศนคติของการให้บริการ และเน้นการทำ workshop เกี่ยวกับการ.ให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นการอบรมที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การและผู้รับบริการ แต่กระผมจะขอยกตัวอย่าง 

สักหนึ่งหัวข้อที่ได้จากการไปอบรมในครั้งนี้ คือ ลักษณะของการบริการที่ดี มีดังนี้

1.ทำด้วยความเต็มใจ การให้บริการเป็นเรื่องของจิตใจ ถ้ามีความรักในงานบริการ ก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยความตั้งใจและเต็มใจผลของการกระทำก็มักจะเกิดขึ้นด้วยดี

2.ทำด้วยความรวดเร็ว ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในอาการรีบร้อนจึงต้องการความช่วยเหลือที่ทันอกทันใจ การแสดงออกอย่างกุลีกุจอในการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้รับบริการมีความสุขและความพอใจ

3.ทำถูกต้อง จะเป็นการสนองตอบความต้องการและทำความพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างชัดแจ้ง การบริการที่ดีจึงต้องเน้นการทำให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

4.ทำอย่างเท่าเทียมกัน คนส่วนมากต้องการสิทธิพิเศษ และเรียกร้องที่จะรับบริการที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น หากเราแสดงออกให้คนต่าง ๆ เห็นว่าเราให้บริการเป็นพิเศษแก่บางคนก็เท่ากับเราไม่ให้บริการอย่างเป็นธรรม   แต่ต้องแสดงออกให้คนทั่วไปเห็นว่า เราบริการอย่างเสมอภาค

5.ทำให้เกิดความชื่นใจ การบริการที่ดีจะต้องทำให้ผู้รับบริการมีความสุข ซึ่งทุกคนต่างตระหนักดีว่า เมื่อใดที่ผู้ให้บริการสนองตอบความต้องการ ให้ความช่วยเหลืออย่างดีก็จะเกิดความปิติ ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผู้รับบริการชื่นใจ

 เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

        - เป็นการอบรมแก่บุคคลหรือหัวหน้างานระดับต้นของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายโดย 

อาจารย์สง่า  อร่ามวิทย์ ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการอิสระที่มีประสบการณ์ทำงานกับผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ปี ในองค์กรชั้นนำต่างๆของโลก

        - หัวข้อที่อบรม คือการสร้างทัศนคติบวกในการบริการด้วยใจที่ดีเยี่ยม(Service Mind) , สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของการบริการ , การสร้างจิตสำนึกเช่นการพูดถูกใจ ผู้ฟังชอบ โดยใช้หลักคิดที่ว่า

        - คำพูดหรือการกระทำที่ถูกใจ ทำให้เกิดความรู้สึกได้ง่าย

        - และเลือกคำพูดหรือการกระทำที่ถูกใจผู้ฟัง ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นชม

        - ความชื่นชอบเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์

          ประโยชน์และความรู้จากการอบรมนำมาประยุกต์ใช้กับงานโสตทัศนูปกรณ์

        - งานโสตทัศนูปกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานบริการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผู้ใช้บริการเป็นทั้งอาจารย์, บุคลากรและนักศึกษาซึ่งการอบรมหัวข้อเทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนั้นการประยุกต์ใช้กับงานโสตทัศนูปกรณ์ทำได้ โดยการตัวเองซึ่งเป็นผู้ให้บริการมีจิตบริการด้วยใจซึ่งต้องมีจิตอาสา ยิ้มจากใจ,มีทัศนคติบวก,ความรู้สึกดี,อารมณ์ดีและความเชื่อที่ดี เป็นต้น