อบรมขั้นตอนการเบิกจ่ายงานการเงินพัสดุ  วันที่  29 มกราคม  2559 ณ ห้อง LA 314 คณะศิลปศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงกระบวนการเบิกจ่าย

2. เพื่อให้รู้ถึงระเบียบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง

3. รู้ถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง

สิ่งที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้

1. รู้ถึงระเบียบการเบิกจ่าย ว่าเบิกจ่ายยังไงให้ถูกต้องตามระเบียบ

2. รู้ถึงปัญหาการทำงาน การเคลียเอกสาร  ขั้นตอนการเบิกจ่าย

3. ระเบียบต่าง ๆ การเดินทางไปราชการ  

4.การจัดโครงการ  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

5. การจำแนกหมวดหมู่วัสดุที่ชัดเจน

6. การตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน