ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกขณะทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศต่างมีบทบาทและความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ  การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานภาพองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์เกิดการยอมรับ น่าเชื่อถือและจดจำ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ตลอดจนผู้รับบริการและลูกค้า นั่นก็คือ "การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service” 

 

ฉะนั้น บุคลาดรในทุกหน่วยงานและทุกองค์กร ควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อการบริการ การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในพร้อมให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์และเพิ่มคุณค่าของการให้บริการที่ประทับใจ อีกทั้งยังเป็นการลดการต่อต้านด้วยกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ที่จะสร้างสรรค์การให้บริการและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศได้ในที่สุด

 

 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม

 

1) นายศักดิ์สิทธิ์  คณะเมือง

 

2) นายเปรมสิทธิ์  ศรีโพนทอง

 

3) นายชัชณรินทร์  บัวจูม