สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวที่สาม การตรวจสอบเอกสารการสอน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันจันทร์ที่  20  กรกฎาคม  2558  เวลา  13.00-16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    ตรวจสอบเอกสารการสอน ที่ผู้เข้าร่วมนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน 

-                    การจัดทำเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนต้องจัดทำให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

-                    เนื้อหาและการนา เสนอเนื้อหา ควรนำเสนอความรู้ใหม่ ที่ มีความถูกต้อง ความทันสมัย ความสมบูรณ์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เอกสารประกอบการสอนนั้น  การนา เสนอเนื้อหา มีวิธีการนำเสนอ โดยการบรรยาย อธิบาย การอ้างเหตุผล การใช้

-                    ภาษาที่เป็นภาษาวิชาการที่ดี กะทัดรัด ชัดเจน อ่านง่าย รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยอธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ ที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจ

-                    ส่วนประกอบและรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วยส่วนนำ ส่วนเนื้อหาและส่วนท้ายและในแต่ละส่วนมีรายละเอียด  ส่วนนำ ประกอบด้วย ใบรองปก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ และแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอน

-                     ส่วนเนื้อหาแบ่งเป็นบทและเรื่อง  ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก ถ้ามี

-

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

2.               ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์

3.               ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

4.               อ.มิตต ทรัพย์ผุด

5.               ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

6.               ดร.วรรณพรรธน์ เรืองทรัพย์

7.               นางวรัครศิริ โหตระไวศยะ

8.               นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว

 

 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมตัวเพื่อประเมินการสอน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันศุกร์ที่  12  เดือนมิถุนายน  2558  เวลา  15.00-16.30  น.  

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    การประเมินการสอนและผลงานทางการสอน

ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สังกัด และเสนอเอกสารการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ดำเนินการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอผลงานทางการสอนในหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน และให้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

-                    แบบประเมินผลการสอน หัวข้อการประเมิน

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอ เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน (ตามคำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ)

2. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์วิจารณ์ในวิชาที่สอน

3. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและคิดตามการสอนตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์ ใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด ตอบคำถามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

4. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ วิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. มีการแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม

6. มีการจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม

7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี

8. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน เช่น  คำถามที่ตรงจุดมุ่งหมาย  

9. มีจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ได้แก่ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม

-                    แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หัวข้อการประเมิน

1. ความถูกต้องและความทันสมัยของ เนื้อหา

2. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหลักสูตร

3. การจัดลำดับเนื้อหา

4. รูปแบบในการเขียน

5. การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการ สอน หรือเอกสารคำสอน

6. ความถูกต้องในการใช้ภาษา

7. การเสนอแนวคิดของตนเอง

8. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

2.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

3.               ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์

4.               ดร.จุฬามาศ สุวรรณบูล

5.               อ.ธีระพล อันมัย

6.               ดร.เนตรดาว เถาถวิล

7.               ดร.ราม ประสานศักดิ์

8.               ดร.ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์

9.               ดร.ปริวรรต สมนึก

10.        ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

11.        อ.เสนาะ เจริญพร

12.        อ.นพพร ช่วงชิง

13.        ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ

14.        อ.พุทธราช มาสงค์

15.        อ.ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ

16.        นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว