สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวที่สาม การตรวจสอบเอกสารการสอน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันจันทร์ที่  20  กรกฎาคม  2558  เวลา  13.00-16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    ตรวจสอบเอกสารการสอน ที่ผู้เข้าร่วมนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน 

-                    การจัดทำเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนต้องจัดทำให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

-                    เนื้อหาและการนา เสนอเนื้อหา ควรนำเสนอความรู้ใหม่ ที่ มีความถูกต้อง ความทันสมัย ความสมบูรณ์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เอกสารประกอบการสอนนั้น  การนา เสนอเนื้อหา มีวิธีการนำเสนอ โดยการบรรยาย อธิบาย การอ้างเหตุผล การใช้

-                    ภาษาที่เป็นภาษาวิชาการที่ดี กะทัดรัด ชัดเจน อ่านง่าย รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยอธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ ที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจ

-                    ส่วนประกอบและรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วยส่วนนำ ส่วนเนื้อหาและส่วนท้ายและในแต่ละส่วนมีรายละเอียด  ส่วนนำ ประกอบด้วย ใบรองปก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ และแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอน

-                     ส่วนเนื้อหาแบ่งเป็นบทและเรื่อง  ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก ถ้ามี

-

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

2.               ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์

3.               ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

4.               อ.มิตต ทรัพย์ผุด

5.               ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

6.               ดร.วรรณพรรธน์ เรืองทรัพย์

7.               นางวรัครศิริ โหตระไวศยะ

8.               นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว