สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมตัวเพื่อประเมินการสอน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันศุกร์ที่  12  เดือนมิถุนายน  2558  เวลา  15.00-16.30  น.  

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    การประเมินการสอนและผลงานทางการสอน

ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สังกัด และเสนอเอกสารการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ดำเนินการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอผลงานทางการสอนในหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน และให้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

-                    แบบประเมินผลการสอน หัวข้อการประเมิน

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอ เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน (ตามคำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ)

2. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์วิจารณ์ในวิชาที่สอน

3. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและคิดตามการสอนตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์ ใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด ตอบคำถามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

4. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ วิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. มีการแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม

6. มีการจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม

7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี

8. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน เช่น  คำถามที่ตรงจุดมุ่งหมาย  

9. มีจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ได้แก่ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม

-                    แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หัวข้อการประเมิน

1. ความถูกต้องและความทันสมัยของ เนื้อหา

2. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหลักสูตร

3. การจัดลำดับเนื้อหา

4. รูปแบบในการเขียน

5. การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการ สอน หรือเอกสารคำสอน

6. ความถูกต้องในการใช้ภาษา

7. การเสนอแนวคิดของตนเอง

8. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

2.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

3.               ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์

4.               ดร.จุฬามาศ สุวรรณบูล

5.               อ.ธีระพล อันมัย

6.               ดร.เนตรดาว เถาถวิล

7.               ดร.ราม ประสานศักดิ์

8.               ดร.ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์

9.               ดร.ปริวรรต สมนึก

10.        ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

11.        อ.เสนาะ เจริญพร

12.        อ.นพพร ช่วงชิง

13.        ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ

14.        อ.พุทธราช มาสงค์

15.        อ.ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ

16.        นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว