หลักการเขียนคำอธิบายรายวิชา

สรุปจากการประชุม มคอ.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 

1. ภาษาอังกฤษและภาษาไทยต้องมีเนื้อหาและความหมายถูกต้องตรงกัน
2. มีตัวย่อภาษาอังกฤษของชื่อรายวิชา ไม่มากกว่า 22 ตัวอักษร ขอให้ระวังว่าเมื่อย่อคำใดคำหนึ่งแล้วคำที่ย่อที่ใช้จะต้องไม่มีความหมายที่ไม่พึงประสงค์ และขอให้ใช้คำย่อเดียวกันสำหรับคำเดิมตลอดทั้งเอกสาร
3. เนื้อหาในการเขียนคำอธิบายรายวิชา ให้ใช้ระดับวลี สำหรับการเขียนในภาษาอังกฤษให้คั่นแต่ละวลีด้วยเครื่องหมาย ; สำหรับภาษาไทยใช้วรรคตอนในการคั่น
4. วลีที่ใช้ให้เป็นนามวลี ไม่มีกริยานำหน้า หรือไม่มีคำนาม ที่บ่งบอกการกระทำ เช่น ไม่ต้องมีคำว่าศึกษาหรือการศึกษา พัฒนาหรือการพัฒนา เข้าใจหรือความเข้าใจ ฝึกหรือการฝึก เป็นต้น
5. ไม่ต้องยกตัวอย่างประกอบ ไม่ใช้คำว่า เช่น ได้แก่ 
6. ไม่ต้องมีส่วนขยาย เช่น ที่ดี ที่สละสลวย ที่ถูกต้อง ที่มีประสิทธิภาพ  
7. ไม่ต้องวงเล็บคำภาษาอังกฤษสำหรับในคำอธิบายรายวิชาที่เขียนเป็นภาษาไทย
8. เนื้อหาคำอธิบายรายวิชา ขอให้ดูรายชื่อวิชาเป็นหลัก โดยที่เนื้อหาจะต้องไม่มากเกินกว่า ขอบเขตของเนื้อหาตามชื่อวิชา