การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 24-27 มิถุนายน 2558

สิ่งที่ได้รับจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ

1 .ได้รับความรู้เรื่องการใช้งบประมาณทางการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2 .ได้รับข้อมูลการบริหารที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการจัดการด้านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

3.ได้รับความรู้เรื่องระบบการจัดการด้านงานอาคารสถานที่ที่ใช้คนน้อยแต่มีความรวดเร็วในการจัดการโดยมีงบประมาณที่จำกัด

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่ 24-27 มิถุนายน 2558


 


สิ่งที่ได้รับจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้


  1. องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ การบริการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

  2. แนวปฏิบัติที่ดี คือ
    2.1 การจัดการงบประมาณการเงิน โดยมีช่องทางการเพิ่มรายรับ และบริหารจัดการรายจ่ายได้เป็นอย่างดี และคุ้มค่ามากที่สุด
    2.2  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์  3. การจัดการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่าและปัจจุบัน