จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(ปขมท.) ประจำปี 2557 (ระดับชาติ)

        ในวันที่ 21-22 พ.ค. 58  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้

1.การรู้ในยุคดิจิตอล การรู้ปริมาณและเศรษฐศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทัศนาการและสารสนเทศ

เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานและระบุ จัดอันดับแหล่งข้อมูล เข้าใจวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและประยุกต์ใช้

ข้อมูลอย่างเหมาะสม

2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความรู้พื้นฐานด้านสื่อ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสามารถสื่อสารและร่วมมือทำงานกับผู้อื่นได้

3.มีความคิดเชิงพิจารณ์ และเชิงสร้างสรรค์ สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอนุมาน การแปลความ การ

ประเมินผล และการสังเคราะห์ ,สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ สามารถ

ประยุกต์ความคิดในบริบทต่างๆ เช่น บริบทการแก้ปัญหา ปัญหาเชิงซ้อน ข้อจำกัด  ด้านเวลา และทรัพยากร

4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถแสดงและผลิตผลงานทางวรรณกรรมดนตรีศิลป์และกีฬาที่มีคุณค่าสามารถผลิตผล

งานการประดิษฐ์สร้างสรรค์และออกแบบผลงานทางวิชาการ ได้เป็นอย่างดีสามารถนำผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์

และออกแบบผลงานไปนำเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี

5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ตระหนักรู้และเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มี

ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีและส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง

          สมาชิกในกลุ่ม มีดังนี้ 

                                                    1. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร

                                                    2. นางปาณฑรา  ศิริทวี

                                                    3. นายสมชาย  สิริวรรณ 

                                                    4. นางสาวลักษณา  ทองทศ  

     

จากการที่ไปอบรมเทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

      ภาพรวมของการอบรม 2 วันในการอบรม เป็นการเน้นปรับทัศนคติของการให้บริการ และเน้นการทำ workshop เกี่ยวกับการ.ให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นการอบรมที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การและผู้รับบริการ แต่กระผมจะขอยกตัวอย่าง 

สักหนึ่งหัวข้อที่ได้จากการไปอบรมในครั้งนี้ คือ ลักษณะของการบริการที่ดี มีดังนี้

1.ทำด้วยความเต็มใจ การให้บริการเป็นเรื่องของจิตใจ ถ้ามีความรักในงานบริการ ก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยความตั้งใจและเต็มใจผลของการกระทำก็มักจะเกิดขึ้นด้วยดี

2.ทำด้วยความรวดเร็ว ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในอาการรีบร้อนจึงต้องการความช่วยเหลือที่ทันอกทันใจ การแสดงออกอย่างกุลีกุจอในการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้รับบริการมีความสุขและความพอใจ

3.ทำถูกต้อง จะเป็นการสนองตอบความต้องการและทำความพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างชัดแจ้ง การบริการที่ดีจึงต้องเน้นการทำให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

4.ทำอย่างเท่าเทียมกัน คนส่วนมากต้องการสิทธิพิเศษ และเรียกร้องที่จะรับบริการที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น หากเราแสดงออกให้คนต่าง ๆ เห็นว่าเราให้บริการเป็นพิเศษแก่บางคนก็เท่ากับเราไม่ให้บริการอย่างเป็นธรรม   แต่ต้องแสดงออกให้คนทั่วไปเห็นว่า เราบริการอย่างเสมอภาค

5.ทำให้เกิดความชื่นใจ การบริการที่ดีจะต้องทำให้ผู้รับบริการมีความสุข ซึ่งทุกคนต่างตระหนักดีว่า เมื่อใดที่ผู้ให้บริการสนองตอบความต้องการ ให้ความช่วยเหลืออย่างดีก็จะเกิดความปิติ ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผู้รับบริการชื่นใจ

 เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

        - เป็นการอบรมแก่บุคคลหรือหัวหน้างานระดับต้นของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายโดย 

อาจารย์สง่า  อร่ามวิทย์ ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการอิสระที่มีประสบการณ์ทำงานกับผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ปี ในองค์กรชั้นนำต่างๆของโลก

        - หัวข้อที่อบรม คือการสร้างทัศนคติบวกในการบริการด้วยใจที่ดีเยี่ยม(Service Mind) , สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของการบริการ , การสร้างจิตสำนึกเช่นการพูดถูกใจ ผู้ฟังชอบ โดยใช้หลักคิดที่ว่า

        - คำพูดหรือการกระทำที่ถูกใจ ทำให้เกิดความรู้สึกได้ง่าย

        - และเลือกคำพูดหรือการกระทำที่ถูกใจผู้ฟัง ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นชม

        - ความชื่นชอบเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์

          ประโยชน์และความรู้จากการอบรมนำมาประยุกต์ใช้กับงานโสตทัศนูปกรณ์

        - งานโสตทัศนูปกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานบริการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผู้ใช้บริการเป็นทั้งอาจารย์, บุคลากรและนักศึกษาซึ่งการอบรมหัวข้อเทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนั้นการประยุกต์ใช้กับงานโสตทัศนูปกรณ์ทำได้ โดยการตัวเองซึ่งเป็นผู้ให้บริการมีจิตบริการด้วยใจซึ่งต้องมีจิตอาสา ยิ้มจากใจ,มีทัศนคติบวก,ความรู้สึกดี,อารมณ์ดีและความเชื่อที่ดี เป็นต้น

สรุปเนื้อหา KM mini Series ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เรียนรู้การใช้งาน Windows 8 & MS Office 2013

 

ได้นำเสนอเนื้อเกี่ยวกับ Windows 8.1 ซึ่งอาศัยข้อมูลจากเว็บไซต์ www.microsoft.com

 

บทช่วยสอนเกี่ยวกับ Windows 8.1

 

การเริ่มต้นใช้งาน Windows 8.1

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้หน้าใหม่ หรือต้องการฟื้นฟูความรู้ บทช่วยสอน 11 ข้อนี้จะแสดงหลักการพื้นฐานให้แก่คุณเกี่ยวกับ Windows 8.1

1. การออนไลน์

การตรวจสอบอีเมล การเยี่ยมชมไซต์ที่คุณโปรดปราน การแสดงข้อคิดเห็นสำหรับอัปเดตสถานะของเพื่อน และสิ่งต่างๆ มากมายที่คุณทำบนพีซีขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อออนไลน์ และวิธีการปกป้องข้อมูลของคุณเมื่ออยู่บนเครือข่ายสาธารณะ

 

 

2. บัญชี Microsoft

ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณด้วยบัญชี Microsoft และคุณจะลงชื่อเข้าใช้ Windows Store, อีเมลของคุณ, ไซต์เครือข่ายสังคม และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชี และค้นหาวิธีการตั้งค่าบัญชีสำหรับคนอื่นๆ ที่ใช้พีซีของคุณ

 

3. ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าจอเริ่ม

หน้าจอเริ่มคือจุดเริ่มต้นสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำโดยใช้พีซีของคุณ โดยมีลักษณะคล้ายกับเมนูเริ่มที่คุณคุ้นเคย แต่ตอนนี้เป็นแบบเต็มหน้าจอ และคุณสามารถปรับแต่งด้วยแอป เพื่อน และรูปถ่าย

 

4. เดสก์ท็อปที่คุ้นเคย

เดสก์ท็อปที่คุณรู้จักและชื่นชอบจะยังคงอยู่ที่นี่ คุณสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการทำงานและเล่นสนุกกับแอปจาก Windows Store โดยทั้งหมดนี้รวมอยู่บนเดสก์ท็อป เพิ่มแอปที่คุณโปรดปรานไว้ในแถบงาน และเลือกชุดรูปแบบและพื้นหลังที่คุณชื่นชอบ

 

5. การเริ่มต้นใช้งานพีซีของคุณ

เรียนรู้สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการนำทางไปยังส่วนต่างๆ ของพีซี รวมถึงวิธีการกลับไปที่หน้าจอเริ่ม สลับระหว่างแอปต่างๆ และใช้แอปแบบเคียงข้างกัน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบสัมผัสหรือเมาส์และแป้นพิมพ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดที่สำคัญ

 

6. ค้นหา แบ่งปัน พิมพ์ และอื่นๆ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนพีซี คุณสามารถใช้ทางลัดเพื่อดำเนินการพื้นฐาน ดูวิธีการค้นหาเว็บและพีซีของคุณ แบ่งปันเนื้อหา เช่น รูปถ่ายและเว็บไซต์ กลับไปที่หน้าจอเริ่ม พิมพ์และใช้อุปกรณ์อื่นๆ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 

7. การดาวน์โหลดและใช้งานแอป

ค้นหาหรือเรียกดู Windows Store เพื่อค้นหาแอปที่คุณต้องการ มีแอปมากมายให้เลือกใช้ โดยแอปจำนวนมากเปิดให้ใช้งานฟรี หรือทดลองใช้งานฟรี นอกจากนี้ ค้นหาวิธีการใช้แอป เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และปิดแอป

 

8. ตั้งค่าอีเมล

คุณสามารถใช้แอปจดหมายบนพีซีของคุณหรือ Outlook.com จากเบราว์เซอร์ใดๆ เพื่ออ่าน ตอบกลับ และจัดระเบียบกล่องขาเข้าทั้งหมดของคุณ ดูวิธีการตั้งค่าและเพิ่มบัญชีของคุณ หรือลองใช้เดสก์ท็อปแอป Outlook ใช้งานได้ฟรีด้วย Windows RT 8.1

 

9. ท่องเว็บ

เยี่ยมชมไซต์ที่คุณโปรดปรานด้วย Internet Explorer รุ่นล่าสุด รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียกดู และเรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่นกัน รับทราบเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงไซต์ที่คุณโปรดปรานได้รวดเร็วขึ้น และวิธีการใช้มุมมองการอ่านเพื่อขจัดโฆษณาที่น่ารำคาญ

 

10. ปรับแต่งพีซีในแบบของคุณ

ปรับแต่งพีซีในแบบของคุณด้วยรูปถ่าย สี และพื้นหลังที่คุณชื่นชอบ นำเสนอภาพใบหน้าที่ดีที่สุดของคุณด้วยรูปถ่ายบัญชีใหม่ และพบกับวิธีการตั้งค่ารหัสผ่านรูปภาพ เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้พีซีด้วยรูปถ่ายที่คุณโปรดปราน แทนที่จะใช้รหัสผ่านที่จำยาก
 •  

 • เรียนรู้วิธีการปรับแต่งพีซีของคุณ

 •  

  11. OneDrive

  ตอนนี้คุณสามารถบันทึกไฟล์ของคุณจาก Windows ได้สองวิธี นั่นคือ คุณสามารถบันทึกไฟล์ไว้ในพีซีของคุณ หรือบันทึกไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในระบบ Cloud บน OneDrive เมื่อคุณบันทึกไว้ใน OneDrive ไฟล์ของคุณจะพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ทั้งหมด และคุณจะเรียกใช้ไฟล์ได้ทุกเมื่อ คุณจะแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้ง่ายกว่าเดิม
 • (ที่มา http://windows.microsoft.com/th-th/windows/tutorial)

 

 

 

สรุปเนื้อหา KM mini Series ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การใช้ Mobile Application ในการทำงาน

ตามเนื้อหาได้จัดหมวดหมู่ของ Mobile Application ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • Life Style ได้แก่ Google Calendar, Google Drive เป็นต้น
 • Social Media ได้แก่ Facebook, Line, Instagram, Youtube เป็นต้น
 • Productivity ได้แก่ Google Docs, Google Slides เป็นต้น

 

Google Calendar

                  Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้

 วีดีทัศน์ : The new Google Calendar app for Android and iPhone

 ดาวน์โหลด : iOS , Android

 

Cloud storage

                   Cloud Storage คือ ที่เก็บข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ต สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์ออกได้อย่างสะดวก โดยต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ทำให้บริการของ Cloud Storage ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่างการเติบโตของอุปกรณ์โมบายต่างๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้สบายมากขึ้น

 

 

 จากตารางดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application มาติดตั้งใช้ได้ฟรีบน PC และ Smart Phone 

 

Productivity Application

                         Productivity Application หมายถึง กลุ่มโปรแกรมที่ใช้สร้างสรรค์งานต่างรวมถึงงานเอกสารด้วย ในปัจจุบันที่นิยมกันมาก ได้แก่ Microsoft Office WORD, EXCEL, POWER POINT เป็นต้น และในวันนี้ ของแนะนำโปรแกรมที่ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ได้แก่ google docs, google slides และ google sheets ซึ่งเป็นผลิตภันฑ์ที่ทางบริษัท GOOGLE แจกให้ใช้ฟรี ทั้งบน PC, MAC, และ Smart Phone

วีดีทัศน์ : Google Docs

วีดีทัศน์ : Google Slides

วีดีทัศน์ : Google Sheets

 

 

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม UKM ครั้งที่ 26

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับ KM

          - นพ.วิจารณ์  พานิช ได้สะท้อนเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ KM ว่าต้องทำให้เกิดคุณค่า ต้องสนุกกับ KM แล้วแต่สถานการณ์ แต่ต้องเอาคุณค่าเป็นตัวนำ เช่น อนาคตที่ดีของลูกศิษย์ ก็ต้องนำเอาตัวอย่างที่ดีที่เคยทำให้เด็กขี้เกียจกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน เป็นต้น

          - CoPs เป็นเรื่องของการจัดการที่มีเครื่องมือมาช่วย แม้จะมีเรื่องเล่าแต่บางทีไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

         - มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องมีจิตวิญญาณของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง การทำ CM=Change Management ต้อง CQI (Continuous Quality Improvement) ต้องใส่การทำงานที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำงานตามมาตรฐานที่หยุดนิ่ง ต้องรู้ตัวเองว่าถ้าไม่เปลี่ยนองค์กรก็จะต้องตาย เพราะโลกมันหมุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่เคยเป็น Best Practice เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะไม่ใช่ BP อีกต่อไป

          และ KM ต้องเป็นตัวที่มาทำให้ง่าย ไม่ใช่การทำให้ยุ่งยาก พนักงานทุกคนจะต้องมีความสุขในการทำงาน

          ดังนั้นการทำงานแผน KM ต้องทำ Change Management Plan โดยคนในองค์กรจะต้องพร้อมรับฟัง ชี้ให้เห็น Gap ช่องว่างในด้านทรัพยากร

         - นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรสะท้อนประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การชี้ให้เห็นว่า KM เป็นเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยเครื่องมือในการทำ KM มีสองระดับ

1) Higher Order: คือเครื่องมือที่เราต้อง Benchmarking (Best Practice)

2) Basic: เป็นสิ่งที่ทำ Good Practice