จากการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7

"อ่านสร้างอาชีพ"   วันที่ 15 ส.ค. 58 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ สรุปได้ดังนี้

Extensive Readingและการสร้าง Interactive Classroom แบบง่ายๆ

         การพัฒนาความรู้ เปิดมุมมองใหม่ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในด้านวิธีการเรียนการสอนด้วยเทคนิคใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น รับทราบเทคนิคการสอน Best practice ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการสอนในโลกยุคใหม่ และวิธีสร้างเยาวชนให้รักการอ่าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         Extensive Reading คือ การอ่านแบบต่อเนื่อง การอ่านแบบกว้างขวาง เพื่อให้เข้าใจเรื่องราว และใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน ไม่ใช่การอ่านแบบ Focus ที่คำศัพท์แต่ละคำ อ่านไปแปลไปทีละคำ ซึ่งจะทำให้การอ่านล่าช้า และน่าเบื่อ ที่สำคัญไม่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการอ่านแบบต่อเนื่องแม้ว่ามีศัพท์ที่ไม่รู้พอเจอบ่อยๆ จะทำให้เกิดความอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรจนต้องเปิด Dictionary และพออ่านเจอบ่อยๆ ก็จะจำได้เอง แถมรู้ด้วยว่าจะวางมันในรูปประโยคอย่างไร

Interactive Classroom เป็นการเชื่อมโยงการเรียนการสอนด้วย PowerPoint และ OneNotes ให้สามารถโต้ตอบกันได้ เป็นห้องเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนการสอน ( Interactive Teaching ) จะช่วยเสริมสร้าง . Collaborative Classroom ลักษณะคล้ายกับห้องเรียนที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบ ที่ทำได้ง่ายสิ้นเปลืองน้อย รวมทั้ง.โต้ตอบกันผ่านระบบแลน โดยเครื่องครูเปิด PowerPoint และเครื่องนักเรียนทุกคนเปิด OneNote  ครูเป็นคนเปิด Seeeion ให้นักเรียนใช้ OneNote เชื่อมต่อเข้ามา ที่หน้าจอจะเห็น Powerpoint ของครูสามารถตอบคำถาม และมีโปรแกรมให้โหลดด้วย

ผู้ร่วมสัมมนา คือ นายกมล  โสภาสิน

 

 

 

 

 

จากการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 "อ่านสร้างอาชีพ"

วันที่ 12 ส.ค. 58 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ สรุปได้ดังนี้

บุคลิกพลิกชีวิต

"บุคลิกพลิกชีวิต คือบุคลิกภาพโดยองค์รวม (Holistic Personality) ที่ทำให้ทราบว่า แบบฉบับพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่นั้น มีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตของคนเราตลอดทั้งชีวิต

การพัฒนาบุคลิกภาพ แบ่งได้ดังนี้คือ

1.       ด้านความคิด เช่น คิดด้านดี,คิดสร้างสรรค์,คิดแบบจิตอาสา,มีความรับผิดชอบ,ความไว้วางใจ,และการรับรู้รวมทั้งการสำนึกในบุญคุณ เป็นต้น

2.       ด้านการสื่อสาร เช่น สื่อสารเพื่อสร้างมิตรภาพ, เพื่อขอความร่วมมือ, เพื่อจัดการความขัดแย้ง, เพื่อสร้างกำลังใจ,สื่อสารด้วยรอยยิ้ม,สื่อสารด้วยการรับฟังอย่างมีคุณภาพ,รวมทั้ง การสื่อสารที่ทำลายบุคลิกภาพ

3.       ด้านพฤติกรรม คือการแสดงออก เช่น นั่ง,ยืน,เดิน,ยิ้ม,สบตาและการเชื้อเชิญ

4.      ด้านการแต่งกายและการแต่งหน้าทำผม เช่นสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิว,การแต่งหน้าตามรูปหน้า,และการแต่งกายให้ดูดี

บุคลิกภาพองค์รวม (Holistic Personality) คือผลรวมของชีวิตทั้งชีวิต เช่น 1. สมบูรณ์ทางกายแต่พร่องทางจิต 2. พร่องทางกายแต่ใจสมบูรณ์  3. พร้อมทั้งกายใจ  4..ผลรวมแห่งความสมบูรณ์ของคำว่าบุคลิกภาพ คือเปี่ยมด้วย สุขภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ

ซึ่งจะพบว่าบุคลิกภาพ ไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมเพียงเท่านั้น แต่ความหมายคือชีวิตทั้งชีวิต ซึ่งคุณสามารถที่จะศึกษาและเปลี่ยนแปลงจน "พลิกชีวิต" ได้!

ผู้ร่วมสัมมนา คือ นายกมล  โสภาสิน