จากการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7

"อ่านสร้างอาชีพ"   วันที่ 15 ส.ค. 58 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ สรุปได้ดังนี้

Extensive Readingและการสร้าง Interactive Classroom แบบง่ายๆ

         การพัฒนาความรู้ เปิดมุมมองใหม่ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในด้านวิธีการเรียนการสอนด้วยเทคนิคใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น รับทราบเทคนิคการสอน Best practice ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการสอนในโลกยุคใหม่ และวิธีสร้างเยาวชนให้รักการอ่าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         Extensive Reading คือ การอ่านแบบต่อเนื่อง การอ่านแบบกว้างขวาง เพื่อให้เข้าใจเรื่องราว และใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน ไม่ใช่การอ่านแบบ Focus ที่คำศัพท์แต่ละคำ อ่านไปแปลไปทีละคำ ซึ่งจะทำให้การอ่านล่าช้า และน่าเบื่อ ที่สำคัญไม่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการอ่านแบบต่อเนื่องแม้ว่ามีศัพท์ที่ไม่รู้พอเจอบ่อยๆ จะทำให้เกิดความอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรจนต้องเปิด Dictionary และพออ่านเจอบ่อยๆ ก็จะจำได้เอง แถมรู้ด้วยว่าจะวางมันในรูปประโยคอย่างไร

Interactive Classroom เป็นการเชื่อมโยงการเรียนการสอนด้วย PowerPoint และ OneNotes ให้สามารถโต้ตอบกันได้ เป็นห้องเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนการสอน ( Interactive Teaching ) จะช่วยเสริมสร้าง . Collaborative Classroom ลักษณะคล้ายกับห้องเรียนที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบ ที่ทำได้ง่ายสิ้นเปลืองน้อย รวมทั้ง.โต้ตอบกันผ่านระบบแลน โดยเครื่องครูเปิด PowerPoint และเครื่องนักเรียนทุกคนเปิด OneNote  ครูเป็นคนเปิด Seeeion ให้นักเรียนใช้ OneNote เชื่อมต่อเข้ามา ที่หน้าจอจะเห็น Powerpoint ของครูสามารถตอบคำถาม และมีโปรแกรมให้โหลดด้วย

ผู้ร่วมสัมมนา คือ นายกมล  โสภาสิน