มีหนังสือน่าสนใจมาแนะนำครับ เป็นหนังสือที่เห็นแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ว "วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ" ของ อาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ อาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ นักบรรยายด้านการบริหารองค์กร และกระบวนกรระดับประเทศ หนังสือเล่มนี้เคยโพสในเฟสส่วนตัว และเฟส SAC แล้ว แต่ก็คนละแบบกัน เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสำนักงาน และผู้สนใจอื่นๆ น่าสนใจยังไง ลองดูข้อความที่เว็บเขาว่าไว้ ดังนี้ครับ

KPI เป็นเครื่องมือในการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ คุณภาพ หรือแม้แต่วัดพฤติกรรมของคนเองก็ตาม แต่หลายครั้งที่นักบริหารผู้ยึดตัวเองเป็นใหญ่ใช้ KPI ไปในทางที่ผิดๆ เช่น ผู้บริหารที่คิดอยู่ในหัวว่าจะเอา KPI ไปวัดว่าใครขี้เกียจ ผู้บริหารที่มองคนในองค์กรแบบอคติ ย่อมทำให้การทำ KPI เป็นที่น่ารังเกียจ ผลคือทำให้เกิดการมั่วตัวเลข โยนความผิด เรียนรู้น้อย ฯลฯ เจ้านายแบบนี้เหมือนพ่อแม่ที่คอยดุด่าลูก สุดท้ายลูกก็หนีออกจากบ้าน หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือการวาง ยุทธ์ศาสตร์และการบริหารจากมุมมองของดร.วรภัทร์ ภู่เจริญที่ปรึกษาองค์กรและสถาบันชื่อดังมากมาย ที่ทำให้คุณเข้าใจในมุมมองใหม่ ลองอ่าน ลองทำ และลองเข้าใจ แล้วคุณจะพบ KPI ที่ใช่เพื่อสู่ความสำเร็จด้วยความร่วมมือของคุณและทุกคนในองค์กร หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จัก KPI เครื่องมือช่วยบริหาร วางแผนยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด เพื่อนำไปสู่ดวงดาวแห่งความสำเร็จในองค์กร (http://www.booksmile.co.th)

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(ปขมท.) ประจำปี 2557 (ระดับชาติ)

        ในวันที่ 21-22 พ.ค. 58  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้

1.การรู้ในยุคดิจิตอล การรู้ปริมาณและเศรษฐศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทัศนาการและสารสนเทศ

เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานและระบุ จัดอันดับแหล่งข้อมูล เข้าใจวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและประยุกต์ใช้

ข้อมูลอย่างเหมาะสม

2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความรู้พื้นฐานด้านสื่อ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสามารถสื่อสารและร่วมมือทำงานกับผู้อื่นได้

3.มีความคิดเชิงพิจารณ์ และเชิงสร้างสรรค์ สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอนุมาน การแปลความ การ

ประเมินผล และการสังเคราะห์ ,สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ สามารถ

ประยุกต์ความคิดในบริบทต่างๆ เช่น บริบทการแก้ปัญหา ปัญหาเชิงซ้อน ข้อจำกัด  ด้านเวลา และทรัพยากร

4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถแสดงและผลิตผลงานทางวรรณกรรมดนตรีศิลป์และกีฬาที่มีคุณค่าสามารถผลิตผล

งานการประดิษฐ์สร้างสรรค์และออกแบบผลงานทางวิชาการ ได้เป็นอย่างดีสามารถนำผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์

และออกแบบผลงานไปนำเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี

5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ตระหนักรู้และเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มี

ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีและส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง

          สมาชิกในกลุ่ม มีดังนี้ 

                                                    1. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร

                                                    2. นางปาณฑรา  ศิริทวี

                                                    3. นายสมชาย  สิริวรรณ 

                                                    4. นางสาวลักษณา  ทองทศ