โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-4 ก.ย. 58

 อาคาร 7 รอบ และห้องพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

 

เป็นการอบรมที่วัดทักษะทั้งหมดทางด้านภาษา นั่นคือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) การทดสอบการพูดเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้สอน

รายละเอียดที่อบรม

Listening  การฟังแบบในชีวิตประจำวันและเชิงวิชาการ การพูดโทรศัพท์ การสั่งอาหาร  การบรรยายสั้นๆ

คำถาม มีได้ตั้งแต่ ถามเบอร์โทรศัพท์ ชื่อถนน เมนูอาหาร

คำตอบ เป็นแบบเขียนตอบทั้งหมด อาจจะมีเติมคำในรูปภาพหรือตาราง เติมคำในประโยค เรียงลำดับ หรือแบบปรนัย

มีฝึกทำข้อสอบโดยการจับเวลา เขียนคำตอบลงในกระดาษคำถามก่อน หลังจากฟังจบ

 

Reading  มีทั้งบทความที่เป็นข่าวและบทความเชิงวิชาการ เรื่องราวทั่วไป ไม่ยาวมากเช่นสุขภาพ เรื่องอาหาร  

          เป็นต้น

ลักษณะคำถามคำตอบ เป็นแบบเขียนตอบ เช่น เติมคำ ในประโยค Matching True/False/Not Given เรียงลำดับ หรือแบบปรนัย

มีฝึกทำข้อสอบโดยการจับเวลา เวลาทำข้อสอบ ให้อ่านบทความแบบ Skim/Scan ก่อนหนึ่งรอบเพื่อดูคร่าวๆ ว่าเนื้อหาสาระมีอะไรบ้าง แล้วไปอ่านคำถาม จะได้กลับมาหาคำตอบได้ถูกจุด

 

Writing

          เป็นการ เขียน response กับข้อมูลที่โจทย์ให้มา ต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 50 -150 คำ ซึ่งมีการกำหนดเวลาให้

          การเขียนใช้ tense ธรรมดา Present Simpletense, Past Simple tense และ Present Perfect tense รวมทั้งการใช้ transition words, compare and contrast words มีการตรวจคำผิด

 

Speaking

          Examiner จะพูดคุยกับแบบสบายๆ ให้แนะนำตัวเอง สถานที่ทำงาน ครอบครัว เรื่องอาหาร เช่นคำถามว่าทานอาหารกลางวันอะไร ชอบทำงานอดิเรกอะไร มี key question

 

เป้าหมายดังกล่าว คือการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ผลการพัฒนานี้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ อีกด้วย

 

ผู้ร่วมอบรม คือ น.ส.กชพรรณ  บุญฉลวย

 

เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

ระหว่างวันที่  27 , 30  ต.ค. 2558

  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย / คณะบริหารศาสตร์

 ความเป็นมาของระบบฐานข้อมูลด้านสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่สถาบัน ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) และรายงานประจำปี(Annual Report) ซึ่ง สกอ. ได้กำหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการในการจัดทำรายงานการประเมินตน เอง(SAR) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ CHE QA Online อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2551 และให้มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) พร้อมผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวิธีออนไลน์ไปยัง สกอ.  ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีการศึกษา

   

CHE QA Online (Commission on Higher Education Quality Assessment online system)  

      คือ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง(SAR)” ในระดับสถาบัน คณะและหน่วยงาน โดยสถาบันและทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ที่ สกอ. ได้กำหนดไว้ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตรวจประเมินฯ โดยใช้สิทธิ์ Assessor ของระบบ CHE QA Online ซึ่งภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จะเป็นผู้ออนไลน์ส่งข้อมูล รายงานการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเฉพาะระดับสถาบันและคณะไปยังฐานข้อมูลกลางของ สกอ.

 

 ในการอบรมจะมีหัวข้ออบรม เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล  input ของหมวดที่ 1 - หมวดที่ 8 การกรอกข้อมูลการประเมินตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการรายงาน ผลการประเมิน ซึ่งทำให้เราสามารถนำมาพัฒนางานและมีข้อดี ดังนี้

1. ทำให้ทราบระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา สามารถกรอกข้อมูล ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

2. ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป CHE QA Online System  รวมถึงบทบาทและหน้าที่หลักของผู้เกี่ยวข้อง

3. ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหม่

ผู้ร่วมอบรม ดังนี้

1.น.ส.มิณฑิตา   โสภา           2. นางละอองดาว  เพชรแก้ว                3. นางวรัคศิริ  โหตระไวศยะ

4. น.ส.กิตติญา  พรหมพา       5. นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร     6. น.ส.อัญญรินทร์  ทาสา

7. นางปาณฑรา  ศิริทวี         8. นางโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี               9. น.ส.พัทนี  เจริญทัสน์

10. นายชัชฎาภรณ์  จำปาจูม   11. นางฐิตินันท์  ภูนิคม                     12. นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์

13. นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ  14. นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ