บรรยายธรรมเรื่อง ธรรมะกับการทำงาน

โดย พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าเย็นบุญ จ.เชียงราย

14 กรกฎาคม 59

  ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ได้นำมาพัฒนางานที่รับผิดชอบ ดังนี้ คือทำให้ทราบว่าธรรมะในงานกับธรรมะในใจ ไม่ได้แยกจากกันเลย เราเอาธรรมะมาใส่ใน

งานได้ก็ต่อเมื่อเรามีธรรมะในใจเป็นต้นทุน เมื่อใส่ธรรมะเข้าไปในงานให้ธรรมกลมกลืนไปกับวิธีทำงาน และให้ธรรมะซึมซาบ

ไปในความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน งานนั้นเองจะช่วยบ่มเพาะธรรมะในใจให้เจริญงอกงาม และทำให้เรามีความสุขในการทำงาน 

ข้อดีของธรรมะ มีดังนี้ คือ

- ทำให้ทราบถึงหลักธรรมที่นำมาปฏิบัติ ในการทำงาน

- ช่วยให้การทำงานเป็นระบบ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้งานบรรลุเป้าหมาย

- ช่วยให้มีมนุษย์สัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เช่น การรู้เรา รู้เขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยให้งานดำเนินไปด้วยดี  

- ช่วยให้เกิดรู้รักสามัคคี ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ทำให้เกิดความรู้สึกการยอมรับนับถือที่เรียกว่า คารวธรรม มีการเคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้อง ก่อให้เกิดถ้อยทีถ้อยอาศัย

- ทำให้ใจเย็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

- ทำให้เข้าใจความแตกต่างทางด้านความคิดของแต่ละคน

 

ผู้ร่วมอบรม คือ นายสมชาย  สิริวรรณ

 

 

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 มนุษยศาสตร์ดิจิทัล :

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์

ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทารา  ขอนแก่น

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฯ  ทำให้ทราบว่าโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย รวมทั้ง เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้น  มีการแข่งขันกันสูงขึ้น วิถีชีวิตของยุคสมัยและคนรุ่นเก่าเริ่มหายไปอย่างสิ้นเชิง คลังความรู้ที่ผ่านหนังสือที่จับต้องได้แบบกระดาษ เริ่มตกยุค เพราะไม่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคออนไลน์และโซเซียลมีเดีย

การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลกำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น และคนในวัยทำงานที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคการอ่านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเครื่องมือสื่อสาร อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แฟบเล็ต ที่บรรจุหนังสือเป็นไฟล์ดิจิทัลได้มากมาย

การคงอยู่ของห้องสมุด ต้องตื่นตัวในการสร้างนวัตกรรมสำหรับทุกๆงานของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นด้านจัดหา การแค็ตตาล็อก การสืบค้น และการบริการด้านต่างๆ รวมทั้งการนำสื่อดิจิทัลมาใช้แทนทรัพยากรแบบเก่ารวมไปถึงการสร้างสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายจากทั่วโลก เพื่อให้บริการทางการศึกษาและค้นคว้าความรู้อย่างครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ห้องสมุดของอนาคต มี 2 เรื่อง คือ

1. บทบาทของห้องสมุด

2. รูปแบบและการจัดการพื้นที่ห้องสมุด

ส่วนการปรับตัวจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ 3 เรื่องคือ

1. ความเข้าใจและเท่าทันต่อความก้าวหน้าของโลกดิจิทัลและขอมูลของสารสนเทศที่มีอยู่มากมาย

2. การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ

3. การปรับมุมมองวิธีคิดในการบริการจัดการพื้นที่ของห้องสมุด

ควรมีการปรับหรือออกแบบห้องสมุด ที่ตอบสนองความต้องการและรูปแบบชีวิตใหม่ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดบ้านหลังที่ 3 ซึ่งหมายถึง พื้นที่สาธารณะแบบเปิดระหว่างที่ทำงานกับที่พักส่วนตัว เป็นทั้งห้องนั่งเล่น หรือพื้นที่ที่สามารถให้คนรุ่นใหม่ได้พบปะสังสรรค์กันได้