เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

        - เป็นการอบรมแก่บุคคลหรือหัวหน้างานระดับต้นของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายโดย 

อาจารย์สง่า  อร่ามวิทย์ ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการอิสระที่มีประสบการณ์ทำงานกับผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ปี ในองค์กรชั้นนำต่างๆของโลก

        - หัวข้อที่อบรม คือการสร้างทัศนคติบวกในการบริการด้วยใจที่ดีเยี่ยม(Service Mind) , สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของการบริการ , การสร้างจิตสำนึกเช่นการพูดถูกใจ ผู้ฟังชอบ โดยใช้หลักคิดที่ว่า

        - คำพูดหรือการกระทำที่ถูกใจ ทำให้เกิดความรู้สึกได้ง่าย

        - และเลือกคำพูดหรือการกระทำที่ถูกใจผู้ฟัง ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นชม

        - ความชื่นชอบเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์

          ประโยชน์และความรู้จากการอบรมนำมาประยุกต์ใช้กับงานโสตทัศนูปกรณ์

        - งานโสตทัศนูปกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานบริการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผู้ใช้บริการเป็นทั้งอาจารย์, บุคลากรและนักศึกษาซึ่งการอบรมหัวข้อเทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนั้นการประยุกต์ใช้กับงานโสตทัศนูปกรณ์ทำได้ โดยการตัวเองซึ่งเป็นผู้ให้บริการมีจิตบริการด้วยใจซึ่งต้องมีจิตอาสา ยิ้มจากใจ,มีทัศนคติบวก,ความรู้สึกดี,อารมณ์ดีและความเชื่อที่ดี เป็นต้น