หัวข้อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน ได้กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย พร้อมกับลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างเด็กนักเรียนในเมืองและชนบท ซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาหาความรู้           

             ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม   ได้ทราบถึงการจัดการระบบสารสนเทศที่มีในประเทศไทย โดย

            1. ได้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเครือข่ายสารสนเทศของไทย เพื่อเป็นทางด่วนสารสนเทศความเร็วสูงเพื่อการศึกษา/ วิจัยของภาครัฐที่เพียงพอ 

            2. ได้รู้ถึงการเป็นศูนย์กลางการศึกษา/วิจัย เรื่องทางด่วนสารสนเทศของประเทศไทย โดยการนำทางด่วนสารสนเทศที่เคยอยู่ในขั้นทดลองมาใช้งานจริงในด้านการศึกษา/การพัฒนา บุคลากร ของชาติ

            3. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็นแนวทาง/ต่อยอดความรู้ในอนาคตได้

จากการที่ไปอบรมเทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

      ภาพรวมของการอบรม 2 วันในการอบรม เป็นการเน้นปรับทัศนคติของการให้บริการ และเน้นการทำ workshop เกี่ยวกับการ.ให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นการอบรมที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การและผู้รับบริการ แต่กระผมจะขอยกตัวอย่าง 

สักหนึ่งหัวข้อที่ได้จากการไปอบรมในครั้งนี้ คือ ลักษณะของการบริการที่ดี มีดังนี้

1.ทำด้วยความเต็มใจ การให้บริการเป็นเรื่องของจิตใจ ถ้ามีความรักในงานบริการ ก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยความตั้งใจและเต็มใจผลของการกระทำก็มักจะเกิดขึ้นด้วยดี

2.ทำด้วยความรวดเร็ว ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในอาการรีบร้อนจึงต้องการความช่วยเหลือที่ทันอกทันใจ การแสดงออกอย่างกุลีกุจอในการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้รับบริการมีความสุขและความพอใจ

3.ทำถูกต้อง จะเป็นการสนองตอบความต้องการและทำความพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างชัดแจ้ง การบริการที่ดีจึงต้องเน้นการทำให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

4.ทำอย่างเท่าเทียมกัน คนส่วนมากต้องการสิทธิพิเศษ และเรียกร้องที่จะรับบริการที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น หากเราแสดงออกให้คนต่าง ๆ เห็นว่าเราให้บริการเป็นพิเศษแก่บางคนก็เท่ากับเราไม่ให้บริการอย่างเป็นธรรม   แต่ต้องแสดงออกให้คนทั่วไปเห็นว่า เราบริการอย่างเสมอภาค

5.ทำให้เกิดความชื่นใจ การบริการที่ดีจะต้องทำให้ผู้รับบริการมีความสุข ซึ่งทุกคนต่างตระหนักดีว่า เมื่อใดที่ผู้ให้บริการสนองตอบความต้องการ ให้ความช่วยเหลืออย่างดีก็จะเกิดความปิติ ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผู้รับบริการชื่นใจ