เรื่องที่อบรม “เพิ่มความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ ปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและคณะกรรมการพัสดุ การจัดทำขอบเขตงานการกำหนดราคากลาง และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง

ด้านการจัดการความรู้

            1.  การทำงานด้านพัสดุไม่ควรใช้ความรู้สึกในการทำงาน ต้องปฏิบัติและยึดหลักระเบียบเป็นหลัก

            2. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้ทำการส่งของ หรือทำงานจ้างก่อน โดยที่ยังไม่มีการอนุมัติ ไม่มีวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่ว่ากรณีนั้นจะจำเป็นเร่งด่วนนานัปการ ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ เพราะอาจมีผลเสียเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

            3. การแต่งตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาจากความชำนาญในด้านนั้นๆ เป็นสำคัญ

            4. การเขียนขอบเขตของงาน ต้องมีความชัดเจน ในด้าน ความเป็นมา วัตถุประสงค์ คุณสมบัติผู้เสนอราคา คุณลักษณะของงานที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีซื้อจ้าง หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ วงเงินในการจัดหา ระยะเวลาส่งมอบ การรับประกัน ซึ่งงานพัสดุ ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มไว้บนเว็บไซต์ของคณะแล้ว เพื่อสอดคล้องตามวัถุประสงค์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

            5. การกำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นฐานหรืออ้างอิง สำหรับเปรียบเทียบราคา ให้พิจารณาตามลำดับของ พรบ.กำหนด และมีการเปิดเผยข้อมูลราคากลางผ่านเว็บไซต์ให้ทราบโดยทั่วกัน