ผลการอบรมที่ได้รับ

1.ได้รับทราบแนวปฏิบัติใหม่ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

2.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้ปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน

3.มีความเข้าใจในแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานประจำมากยิ่งขึ้น