สรุป กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 13.30- 16.00 น.

โดย ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี  และ นางกาญจนา สาธร

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  1. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. สภาพปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  3. "การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" 
  4. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะศิลปศาสตร์ การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  5. การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของ การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของคณะศิลปศาสตร์

สภาพปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

-          ปัญหาที่พบคือ จริยธรรม คัดลอกของคนอื่นมาแล้วไม่อ้างอิง คัดลอกผลงานตัวเองหรือวิทยานิพนธ์ของตัวเองแล้วไม่อ้างอิง คัดลอกผลงานนักศึกษา

-          หลักฐาน การรวบรวมเอกสารประกอบ

-          การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ผศ. รศ. ต้องเป็นสาขาเดียวกัน ดังนั้น การขอตำแหน่งควรเป็นสาขาวิชาที่กว้าง

-          รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่จะพิจารณาผลงานว่าเชี่ยวชาญสาขา

 

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะศิลปศาสตร์ การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

-          การยื่นงานวิจัย ให้ยื่นเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

-          ดำเนินการรวดเร็ว

-          เสนอให้มีแบบฟอร์ม

 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของ การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของคณะศิลปศาสตร์

-         ลงแนวปฏิบัติที่ดีในเว็บไซต์ งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์