หัวข้อการนำเสนอดำเนินงานตามวงจร PDCA

งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา คือ

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของงานกิจการ  นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 

2. สามารถจัดทำแผน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

3. นำความรู้ และทักษะด้านประกันคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

PLAN

1. การทบทวน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

3. แผนการจัดกิจกรรมควรครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ประการ/ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย/ และเกณฑ์  มาตรฐานงานประกันคุณภาพ

DO

1. การดำเนินงาน ตามปฏิทินกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

2. จัดทำกิจกรรม กำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณใน การดำเนินงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กำหนด

3. ประเมินผลกิจกรรม

CHECK

1. ประเมินความสำเร็จของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและตามเกณฑ์งานประกันคุณภาพ

   1.1ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

   1.2 ผลการประเมินควรสะท้อนพัฒนาการจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และควรได้คะแนนประเมินสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา

ACT

1. การดำเนินงานปรับปรุงพัฒนา

2. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุง

3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในรอบถัดไป