สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวแรกของการขอตำแหน่งทางวิชาการ การกรอกข้อมูลใน ก... 03

วันพฤหัสบดีที่จันทร์ที่  28 พฤษภาคม 2558  2558  เวลา  10.00-12.00  น.

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ ผู้ประสงค์ขอตำแหน่งทางวิชาการควรดูรายละเอียดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง) 2. ผลการประเมินการสอนและผลงานทางการสอน 3. ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการเสนอผลงานทางวิชาการ

          ลำดับแรกในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เสนอขอควรตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่ พิจารณาจาก ถ้าขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในกรณีที่จบปริญญาเอกมาอย่างน้อย 2 ปี จบปริญญาโทอย่างน้อย 5 ปี จบปริญญาตรีอย่างน้อย 9 ปี ในกรณีที่จบปริญญาโท 3 ปี แล้วไปเรียนต่อ มีการคำนวณ โดยการเอาสัดส่วนปริญญาโท 3 หาร 5 ปี ตามเกณฑ์ และสมมติว่าจบปริญญาเอกมา 1 ปี ก็จะหาร 2 ปี ถ้านำทั้งสองสัดส่วนมารวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ 1 ขึ้นไป ก็แสดงว่าคุณสมบัติครบ

 

-                    การกรอกข้อมูลใน ก.พ.อ.03 

ให้ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ โหลดแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

การกำหนดสาขาวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณาจาก 1. ภาระงานสอน 2. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง 3. เป็นสาขาวิชาที่เป็นระบบสากล แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง และได้รับการยอมรับในวงวิชาการในสาขานั้นๆ 4. การกำหนดสาขา ไม่ใช้การกำหนดจากวุฒิการศึกษา หรือวิชาการเอก/สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

2.               นางกาญจนา สาธร

3.               นางวรัครศิริ โหตระไวศยะ

4.               ดร.จุฬามาศ สุวรรณบูล

5.               อ.วิชุลดา พิไลพันธ์

6.               ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส

7.               ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

8.               อ.อรัญญา บุทธิจักร

9.               ดร.เมธี แก่นสาร์

10.        ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

11.        อ.นพพร ช่วงชิง

12.        อ.จักเรศ อิฐรัตน์

13.        อ.เชาวนันท์  ทะนอก

14.        นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว