โปรแกรม UBU Templates เป็นโปรแกรมรูปแบบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปจัดการเนื้อหาหรือส่วนงานของตนเองในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ งานบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถ log in ด้วยบัญชีมหาวิทยาลัยของตนเอง จากนั้นเลือกหน่วยงานที่ต้องการเข้าไปจัดการในฐานะผู้ดูแลเว็บของหน่วยงาน เมื่อเลือกหน่วยงานแล้วจะไม่สามารถสลับหน่วยงานอื่นได้ จะต้อง log out บัญชีออกและเข้าใหม่ เมื่อเข้าระบบแล้วหน้าจอจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เราดูแล และจะปรากฏหัวข้อต่างๆที่เราสามารถเข้าไปจัดการเนื้อหาได้ โดยขอยกตัวอย่างหัวข้อที่งานบัณฑิตศึกษาได้ใช้งานจริงเป็นประจำดังต่อไปนี้

1.การเพิ่มหรือลบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เช่น คำร้องนักศึกษา เกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น ให้คลิกเลือกหัวข้อ คลังเอกสาร จากนั้นให้คลิกเพิ่มหมวดเอกสารใหม่ และอัพโหลดไฟล์เอกสารที่เราต้องการลงไป

2.การปรับปรุงเนื้อหาหรือรายละเอียดสำคัญที่ขึ้นบนเว็บไซต์ ให้คลิกเลือกที่หัวข้อ จัดการ Content จากนั้นสามารถคลิกเพิ่มหรือแก้ไข Content ได้ และสามารถปรับสถานะให้แสดงหรือไม่แสดงเนื้อหานั้นบนเว็บไซต์ได้

3.การเพิ่มหมวดเมนูด้านบนของบนเว็บไซต์ สามารถคลิกเลือก จัดการ Menu จากนั้นให้เพิ่มชื่อหมวดเมนูที่ต้องการ

4.การเพิ่ม Slideshow สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของคณะศิลปศาสตร์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ ให้คลิกที่หัวข้อ Slideshow หน่วยงาน จากนั้นอัพโหลด Slideshow ตามขนาดที่กำหนด Slideshow จะปรากฏบนหน้าจอหลักของเว็บไซต์

5.การตอบคำถามของผู้ที่สอบถามหรือแจ้งคำถามเข้ามาผ่านเว็บไซต์ สามารถทำได้ได้โดยคลิกหัวข้อ ระบบถามตอบ จากนั้นตอบกลับคำถามดังกล่าว

6.การปรับชื่อหมวดต่างๆด้านล่างของเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยคลิกหัวข้อ จัดการ Footer Menu จากนั้นให้เพิ่มหรือลบหมวดเมนูตามที่ต้องการ และชื่อหมวดควรตั้งให้สอดคล้องกับหมวดเมนูด้านบนของเว็บไซต์

7.การเพิ่มข่าวหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ สามารถทำได้โดยคลิกหัวข้อ จัดการข่าว/ประกาศ จากนั้นเลือกเพิ่มข่าว/ประกาศใหม่เพื่ออัพโหลดไฟล์ข่าว/ประกาศ และใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น หัวข้อกิจกรรม ประเภทข่าว และวันสุดท้ายของการประกาศข่าว เป็นต้น

          ทั้งนี้ เว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มีประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นปัจจุบันของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่สนใจคณะศิลปศาสตร์ เช่น นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้งาน และบุคคลภายนอกสามารถเข้าดูหรือดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรที่ตนเองสนใจได้ เป็นต้น โดยมีช่องทางหลักสำหรับเข้าเว็บไซต์จำนวน 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.เข้า https://www.ubu.ac.th/web/lagraduate (เว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรง)

2.เข้า http://www.la.ubu.ac.th/index.php/th/ (เว็บไซต์หลักคณะศิลปศาสตร์) จากนั้น คลิกหัวข้อ หลักสูตรระดับปริญญาโท และคลิกเลือก เว็บไซต์งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา