การทำรายงานจากข้อมูลดิบที่เรามีเป็นตาราง(เช่น Excel เป็นต้น) หากเรามีข้อมูลเยอะ การนำเสนอในรูปแบบตารางอาจจะดูไม่ง่ายต่อการวิเคราะห์และอาจทำให้ดูยากเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก แต่หากเราสามารถนำเสนอในรูปแบบรูปภาพ หรือที่เราเรียกว่า Data Visualization นั้น อาจทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ เข้าใจ หรือจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น

          เครื่องมือที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่

·       Excel chart (Microsoft)

·       Power BI (Microsoft)

·       Lookerstudio (google)

แต่การที่จะได้มาของการทำ Data Visualization ต้องมีการเตรียมข้อมูล ซึ่ง การเตรียมข้อมูลที่ดี คือข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายโดยข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้งาน คือ ข้อมูลที่เป็น file excel, csv. หรือ json เป็นต้น

§  การหาและรวบรวมข้อมูล : Data acquisition

                                          ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะหากไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถทำขั้นตอนอื่นๆ ได้

§  การเตรียมข้อมูล : Data preparation

§  การทำความสะอาดข้อมูล : Data cleaning

§  เปลี่ยนรูปแบบของข้อมูล  : Data restructuring

                                           เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน

§  การทำ Visualization ซึ่งจะต้องเลือกว่าจะสร้างแบบ Visual mapping หรือ Visual rendering

ทั้งนี้ การทำ Data Visualization นั้นจะเหมาะกับงานที่ต้องมีการรายงานข้อมูลประจำปีเชิงตัวเลข เช่น งานนโยบายและแผน งานการเงินพัสดุ งานรับเข้า เป็นต้น