ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

ครั้งที่ ๑๐ เรื่องบทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จ.เชียงใหม่ ความละเอียดทราบแล้วนั้น                                      ในการนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอรายงานผลคาดว่าจะได้รับในการประชุมดังกล่าว คือการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงผกผันเชิงดิจิทัล (Digital

Disruption) จนทำให้อุตสาหกรรมหลายอย่างต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เกิดผลกระทบในทุกภาคส่วน

ร่วมทั้งสถาบันการศึกษาที่ต้องมีการปรับตัวทั้งบุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

โดยการปรับตัวนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสื่อกระดาษ และการรับรู้ข่าวสารแบบเดิมเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เปลี่ยนมาเป็นสื่อใหม่แบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การแทนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่แสดงผล

ด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้การสื่อสาร ส่งข้อมูลดิจิทัล ได้เร็วและสะดวก พัฒนาการทางนิเวศดิจิทัลด้านสื่อจึงมีผล

ต่อวิถีชีวิต การใช้สื่อดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งทางด้านบวกและลบ ทำให้เกิดสังคมใหม่ที่

เรียกว่า สังคมไซเบอร์ สังคมแห่งโลกเสมือนจริง หรือโลกไซเบอร์ เมื่อมีการรวมกันของผู้คนผ่านโลกออนไลน์ ที่อยู่ในไซเบอร์ ทำให้เกิดเครือข่ายสังคม (Social network) ตัวอย่างของสื่อสังคมในยุคปัจจุบัน เช่น เฟสบุก ทวีตเตอร์ ไลน์ อินสตราแกรม ยูทูบ ติ๊กต๊อก ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกลุ่มคน เป็นเครือข่ายสังคม สื่อสังคมได้รับการ

พัฒนามาในรูปแบบแพลตฟอร์ม ผู้พัฒนาเข้าใจความรู้สึก นึกคิด ความนิยมของผู้คน ใช้การตอบสนองต่อ

พฤติกรรมของผู้ใช้ ให้ตรงใจ สื่อใหม่จะมีบทบาทสำคัญในยุคชีวิตวิถีใหม่ เพราะเป็นการกระจายข่าวได้อย่าง

รวดเร็ว มีการส่งต่อ หรือส่งข่าวได้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจึงจำ

เป็นต้องได้รับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง