“Active Learning ด้วยเทคโนโลยี สร้างสื่อวีดีโอด้วยมือถือ” นั้นเป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบสื่อการสอน อย่างง่ายและสร้างสรรค์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึง การทํางานร่วมกัน  การคิดและนําเสนออย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว โดยใช้แอฟKineMaster ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับโทรศัพท์ (Android)   แอฟ KineMaster มีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เช่น เลเยอร์วิดีโอหลายชั้น โหมดการผสมเสียง การบันทึกเสียง ชุดโครมาคีย์ การควบคุมความเร็วของภาพ การเปลี่ยนภาพ ใส่คำบรรยาย เทคนิคพิเศษ ฯลฯ  สามารถดาวน์โหลดแอฟ KineMaster เพื่อสร้าง แก้ไข และแชร์วิดีโอได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามรถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองได้ในโดยเฉพาะการตัดต่อวีดีโอต่างๆได้