ผังงาน (Flowchart)

- แผนภาพหรือสัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm

      หรือกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

- เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิดเพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงาน

     ที่ชัดเจน  และใช้วางแผนการทำงานขั้นแรก

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.  ผังงานระบบ (System Flowchartคือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ  แสดงถึงอุปกรณ์รับและส่งข้อมูล  สื่อ  วิธีประมวลผล   แสดงผลลัพธ์  และลำดับขั้นการทำงาน

2.   ผังงานโปรแกรม (Program Flowchartคือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนของคำสั่งการทำงาน เพื่อวางแผนหรือรวบรวมความคิดการเขียนโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงลำดับคำสั่งเป็นขั้นตอน  (Step By Step) การเขียนผังงานโปรแกรมจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมลงได้ทำให้เขียนโปรแกรมง่ายขึ้นและถูกต้อง รวมถึงยังช่วยวิเคราะห์จุดบกพร่องที่เกิดขึ้น

 

ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนำมาใช้เพื่อพัฒนางาน  ในการเขียนผังการทำงานแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  และใช้เขียนขั้นตอนได้ง่ายกว่าการใช้โปรแกรม Microsoft Word

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

หัวข้อการปรับยุทธศาสตร์การกำกับดูแลและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา (Reprofiling)
             1.ได้ทราบแนวการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับโลกของระบบดิจิตอล ในอนาคตการจะรับนักศึกษาต้องดูสภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศ ทั้งสายวิชาการสายและสายสนับสนุน จะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านหลักสูตรที่ต้องตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เพราะบัณฑิตที่จบไปต้องมีงานทำตรงกับสายงานที่เรียน                                                                                                                    
             2.คณะและหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ต้องสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ของตลาดแรงงาน เช่น ถ้าสาขาใด สอนเกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการ นักศึกษาที่จบก็ต้องสามารถสอบภาค ก. ผ่านไม่ต่ำกว่า 30%  หากการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานหรือหลักสูตรไม่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของประเทศควรมีการปรับเปลี่ยน เช่น ปิดหลักสูตรนั้น                                                                                         
            3.ด้านสายสนับสนุนการเรียนการสอน ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อโลกอาเซียน อาคารเรียน ห้องเรียนต้องทันต่อโลกเทคโนโลยีดิจิตอล ต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลากับโลกที่เปลี่ยนไปเร็ว