การบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

หัวข้อที่จะนำเสนอมี 2 หัวข้อ

1.Reprofile คืออะไร

2. ทำไมต้อง Reprofile มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Reprofile คืออะไร

1. Profile = ภาพ / ร่าง / รูปแบบ / คุณลักษณะ เช่น profile ของบุคคล / หน่วยงาน ขณะนี้ profile ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคืออะไร (คือการผลิตบัณฑิต)

2. Reprofile คือ ทำ profile ใหม่ ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานียุคใหม่ จะเป็นอย่างไร

3. ใครต้อง Reprofile บ้าง หลักสูตรทุกหลักสูตร และ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ทำไมต้อง Reprofile มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. นักศึกษามีจำนวนลดลง ผลิตแทบทุกสาขาวิชา การผลิตไม่คุ้มค่า ที่ผลิตมาไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

2. คุณภาพนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ความรู้วิชาการไม่เพียงพอ / จบแล้วไม่มีงานทำ หรือทำงานที่ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา / ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา / บุคลิกภาพ

3. คุณภาพอาจารย์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มีผลงาน สอนไปวัน ๆ ไม่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เก่งวิชาการ

4. มีปัญหาธรรมาภิบาล ทะเลาะ ขัดแย้ง ไม่สามัคคี แก้ปัญหากันเองไม่ได้ 

 

Reprofile คืออะไร

1. หาจุดเด่นของตัวเอง ผลิตในสิ่งที่ตัวเองมีศักยภาพ ผลิตในสิ่งที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ / ตลาดแรงงาน / ทิศทางการพัฒนา (= ปรับหลักสูตร ควบ / รวม / ยุบ / สร้างใหม่)

2. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต

   (= ปรับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่

    = สร้างบัณฑิตให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

    = เสริมสร้างคุณธรรม / จริยธรรม)

3. พัฒนาคุณภาพอาจารย์

   (= การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ / มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ)

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะ Reprofile อย่างไร

1. บอกให้ได้ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีจุดเด่นอะไรบ้าง

2. บอกให้ได้ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสร้างจุดเด่นอะไรในอนาคต

3. บอกให้ได้ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะแก้ปัญหาสาขาที่มี   นักศึกษาน้อย / ไม่มีจุดเดิน ไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์อย่างไร จะใช้เวลาเท่าไร   ในการปรับตัว

 

คณะจะ Reprofile อย่างไร

1. สำรวจว่าคณะผลิตบัณฑิตกี่สาขาวิชา สาขาไหนอยู่ในแผน Reprofile   สาขาไหนไม่อยู่ในแผน

2. จะพัฒนาสาขาใดให้โดดเด่นบ้าง / ทำอย่างไร / เด่นอะไร

3. จะแก้ปัญหาสาขาที่ไม่โดดเด่น / ไม่อยู่ในแผนอย่างไร (จะยุบ จะรวม   จะเปิดสาขาใหม่ จะไปทำวิจัยอย่างเดียว ฯลฯ)

 

หลักการเลือกจุดเด่นของคณะ

มีหลักฐานสนับสนุนอย่างไรบ้าง

1. จำนวนนักศึกษา / จำนวนบัณฑิต มีผู้สนใจเรียนมากและจำนวนเพิ่มขึ้น   เรียนจนจบสำเร็จการศึกษาได้

2. คุณภาพนักศึกษา มีผลงานระหว่างเรียนไหม มีการประกวด /   มีรางวัลอะไรรับรองไหม

3. คุณภาพบัณฑิต จบแล้วมีงานทำ ทำงานตรงศาสตร์ มีความสำเร็จ   เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน / ยุทธศาสตร์ชาติ

4. คุณภาพอาจารย์ มีตำแหน่งวิชาการ / มีงานวิจัยและที่สำคัญสามารถ   อุทิศเวลา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสาขา

 

 

 

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม UKM ครั้งที่ 26

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับ KM

          - นพ.วิจารณ์  พานิช ได้สะท้อนเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ KM ว่าต้องทำให้เกิดคุณค่า ต้องสนุกกับ KM แล้วแต่สถานการณ์ แต่ต้องเอาคุณค่าเป็นตัวนำ เช่น อนาคตที่ดีของลูกศิษย์ ก็ต้องนำเอาตัวอย่างที่ดีที่เคยทำให้เด็กขี้เกียจกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน เป็นต้น

          - CoPs เป็นเรื่องของการจัดการที่มีเครื่องมือมาช่วย แม้จะมีเรื่องเล่าแต่บางทีไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

         - มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องมีจิตวิญญาณของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง การทำ CM=Change Management ต้อง CQI (Continuous Quality Improvement) ต้องใส่การทำงานที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำงานตามมาตรฐานที่หยุดนิ่ง ต้องรู้ตัวเองว่าถ้าไม่เปลี่ยนองค์กรก็จะต้องตาย เพราะโลกมันหมุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่เคยเป็น Best Practice เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะไม่ใช่ BP อีกต่อไป

          และ KM ต้องเป็นตัวที่มาทำให้ง่าย ไม่ใช่การทำให้ยุ่งยาก พนักงานทุกคนจะต้องมีความสุขในการทำงาน

          ดังนั้นการทำงานแผน KM ต้องทำ Change Management Plan โดยคนในองค์กรจะต้องพร้อมรับฟัง ชี้ให้เห็น Gap ช่องว่างในด้านทรัพยากร

         - นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรสะท้อนประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การชี้ให้เห็นว่า KM เป็นเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยเครื่องมือในการทำ KM มีสองระดับ

1) Higher Order: คือเครื่องมือที่เราต้อง Benchmarking (Best Practice)

2) Basic: เป็นสิ่งที่ทำ Good Practice