พิมพ์
หมวด: ห้องสมุด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ แนวปฏิบัติที่ดีในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ”

ในวันจันทร์ที่  21 มกราคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง  อาคารสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการ 

จากการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ แนวปฏิบัติที่ดีในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สถานการณ์

1.สรรพนามเรียกขาน

จากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก  ไม่ควรนับ "ญาติ" กับผู้ใช้บริการ

เช่น  พี่  น้อง  ลูก เป็นต้น

ประเภทผู้ใช้บริการ

1.1          1.1    ควรเรียกตามสถานภาพปัจจุบัน  " นักศึกษา, อาจารย์"

1.2   กรณีบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน   "ผู้ใช้บริการ" 

2.คำทักทาย

     2.1 คำเรียกตามสถานภาพ     "สวัสดีค่ะ   นักศึกษา/อาจารย์ ติดต่อเรื่องอะไรคะ"

     2.2 กรณีผู้ใช้บริการมีทรัพยากรในมือ(หนังสือ)  ทักทายโดยการ  "ยืมหรือคืนคะ" หรือ "ทำรายการอะไรคะ" หรือ "ขอใช้บริการอะไรคะ"

    2.3 กรณี ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์จองห้องประชุม  (มีเครื่องสำหรับจองห้องประชุม)  "เชิญเครื่องด้านซ้าย/ขวา นะคะ"  และให้คำแนะนำในการจอง แจ้งรายละเอียดการจองตามคู่มือ

3.เมื่อผู้ใช้บริการทำผิดกฎ

3.1  นำอาหารเข้ามาในห้องสมุด

     - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

     -  กรณีมีพื้นที่ในการนั่งรับประทาน ให้แจ้งผู้ใช้บริการในการใช้พื้นที่บริเวณใดสำหรับนั่งรับประทาน

     -  แจ้งผู้ใช้บริการถึงเหตุผลในข้อห้ามในการนำอาหาร/เครื่องดื่มมารับประทาน  เช่น เรื่องความสะอาด (มีหนู)  สุขอนามัย เป็นต้น

      3.2 ผู้ใช้บริการทานอาหาร/เครื่องดื่มในบริเวณที่ไม่อนุญาต

       - กรณีมีการแจ้งจากผู้ใช้บริการมีการส่งเสียงดัง ดำเนินการเบื้องต้นโดยการเปิดสปอร์ตแจ้งเตือน

        - กรณีผู้ใช้บริการนำเข้ามาทานในบริเวณที่ไม่อนุญาต  ดำเนินการโดยแจ้งผู้ใช้บริการและให้คำแนะนำ

        - กรณีมีผู้ใช้ยืนยันไม่ทำตามกฎข้อห้าม ควรดำเนินการโดย  "แจ้งเหตุผลของการไม่อนุญาตให้นำ อาหาร/เครื่องดื่มมารับประทาน" 

        - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามนำเครื่องดื่ม/อาหาร มารับประทานในบริเวณที่ไม่อนุญาต 

        - เสียงตามสาย

        - จัดทำนิทรรศการผลที่เกิดขึ้นจากการนำอาหาร/เครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณที่ไม่อนุญาต

     3.3 ผู้ใช้บริการส่งเสียงดัง

     - กรณี มีการแจ้งจากผู้ใช้บริการมีการส่งเสียงดัง ดำเนินการเบื้องต้นโดยการเปิดสปอร์ตแจ้งเตือน

     - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามส่งเสียงดัง

     3.4 ผู้ใช้บริการแต่งกายไม่สุภาพ

     - ติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกาย และตัวอย่างการแต่งกายที่สุภาพตามกาลเทศะ

4.เมื่อผู้ใช้บริการปฏิเสธความรับผิดชอบในการติดค้างหนี้สินห้องสมุด

    - ในเบื้องต้นขอโทษผู้ใช้บริการ และขอตรวจสอบรายละเอียด

5.กรณี พบผู้ใช้บริการนำหนังสือออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

    - แจ้งผู้ใช้บริการ  "กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการนะคะ"

*** จากข้อสรุปดังกล่าว คณะต่าง ๆ ของเรียกตามสภาพหรือแนวปฏิบัติของแต่ละคณะฯ ***