พิมพ์
หมวด: ห้องสมุด

การเขียนบรรณานุกรมเพื่อแสดงจริยธรรม อ้างอิงแหล่งที่มาของบทความ หรือแหล่งข้อมูลมีหลายระบบด้วยกัน แต่ที่เป็นที่นิยมกันในด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็คือระบบ การเขียนบรรณานุกรมระบบAPA (American Psychological Association)  ในปัจจุบันกำหนดรูปแบบมาตรฐานเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 โดยมีกรรมการมาจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เพิ่มมากขึ้นโดยมีรูปแบบการเขียนข้อมูลต่างกันไป ปัจจุบัน กำหนดให้รุบุชื่อผู้เขียน สูงสุด ถึง 8 คน และกำหนดให้เขียนข้อมูลอื่นๆ ตามประเภทของแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น

คณะทำงานฝ่ายวิชาการ การสัมมนา Pulinet วิชาการ ครั้งที่ 3 ได้จัดทำตารางสรุปแนวทางการเขียนบรรณานุกรมอย่างง่ายไว้ เป็นการสรุปวิธีการเขียนบรรณานุกรมที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถดาวน์โหลดได้ตาม URL นี้ http://medinfo2.psu.ac.th/psychiatry/My%20site/data/ref/APA_6th_ed.pdf