สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวแรกของการขอตำแหน่งทางวิชาการ การกรอกข้อมูลใน ก... 03

วันพฤหัสบดีที่จันทร์ที่  28 พฤษภาคม 2558  2558  เวลา  10.00-12.00  น.

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ ผู้ประสงค์ขอตำแหน่งทางวิชาการควรดูรายละเอียดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง) 2. ผลการประเมินการสอนและผลงานทางการสอน 3. ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการเสนอผลงานทางวิชาการ

          ลำดับแรกในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เสนอขอควรตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่ พิจารณาจาก ถ้าขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในกรณีที่จบปริญญาเอกมาอย่างน้อย 2 ปี จบปริญญาโทอย่างน้อย 5 ปี จบปริญญาตรีอย่างน้อย 9 ปี ในกรณีที่จบปริญญาโท 3 ปี แล้วไปเรียนต่อ มีการคำนวณ โดยการเอาสัดส่วนปริญญาโท 3 หาร 5 ปี ตามเกณฑ์ และสมมติว่าจบปริญญาเอกมา 1 ปี ก็จะหาร 2 ปี ถ้านำทั้งสองสัดส่วนมารวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ 1 ขึ้นไป ก็แสดงว่าคุณสมบัติครบ

 

-                    การกรอกข้อมูลใน ก.พ.อ.03 

ให้ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ โหลดแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

การกำหนดสาขาวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณาจาก 1. ภาระงานสอน 2. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง 3. เป็นสาขาวิชาที่เป็นระบบสากล แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง และได้รับการยอมรับในวงวิชาการในสาขานั้นๆ 4. การกำหนดสาขา ไม่ใช้การกำหนดจากวุฒิการศึกษา หรือวิชาการเอก/สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

2.               นางกาญจนา สาธร

3.               นางวรัครศิริ โหตระไวศยะ

4.               ดร.จุฬามาศ สุวรรณบูล

5.               อ.วิชุลดา พิไลพันธ์

6.               ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส

7.               ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

8.               อ.อรัญญา บุทธิจักร

9.               ดร.เมธี แก่นสาร์

10.        ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

11.        อ.นพพร ช่วงชิง

12.        อ.จักเรศ อิฐรัตน์

13.        อ.เชาวนันท์  ทะนอก

14.        นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว

 

 

 

 

P-S-Y-C-H-O หลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


คนเราคงไม่มีใครเกิดมาแล้วจะอยู่บนโลกนี้ได้คนเดียว ทุกคนล้วนต้องพึ่งพากันเสมอ ยิ่งการทำงานแล้วนั้นเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้เลย แน่นอนว่าในขั้นตอนการทำงานทุกอย่างต้องมีการติดต่อสื่อสารและระดมความคิดร่วมกับผู้อื่น  การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือที่เราเรียกกันว่า"ทีมเวิร์ค" จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักการง่ายๆ ที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ ดังนี้

P-S-Y-C-H-O หลักในการทำง


Positive Thinking คิดแต่ทางบวก 
ถ้าคุณสามารถปรับความคิด ทัศนคติของตัวคุณเองโดยให้มองโลกในทางบวกไว้เสมอ คุณก็จะมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่กำลังทำอยู่

Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ
ถ้าคุณทำงานด้วยรอยยิ้ม คุณก็จะทำงานอย่างมีความสุขและทำให้คุณพร้อมจะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา 

Yours จริงใจให้กัน 
ถ้าคุณพร้อมที่จะอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอ คุณก็จะได้รับการแสดงออกจากคนอื่นทั้งความคิดและการกระทำจากบุคคลรอบข้างตัว คุณด้วยความเต็มใจ

Compromise สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม
ถ้าคุณสร้าง Win-Win Situation ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ คุณก็จะได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของกลุ่มคุณเอง

Human Relations สัมพันธ์ที่ดี 
ถ้าคุณสร้างมิตรผูกพัน ทักทายกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่รู้จักและที่ไม่รู้จัก คุณก็จะมีเครือข่ายมากมายและได้รับการยอมรับพร้อมความช่วยเหลือจากบุคลอื่น อยู่ตลอดเวลา

Oral Communication สื่อสารชัดเจน 
ถ้าคุณพึงตระหนักไว้เสมอว่าข้อมูลที่คุณกำลังสื่อออกไปนั้น ควรจะต้องชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณก็จะไม่เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาในการทำงานร่มกับผู้อื่น งานที่ออกมาก็ถูกต้องชัดเจน

 

สรุปว่า การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ควรเริ่มต้นจากการมองตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี การยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ  การประนีประนอม  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ชัดเจน …
ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมจะทำให้คุณมีเสน่ห์และสร้างความประทับที่ดีกับบุคคลอื่นที่คุณต้องทำงานร่วมด้วย
 
(https://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://www.jobthai.com/hkYmhQ)