พิมพ์
หมวด: สวัสดิการ/บุคลากร

 

P-S-Y-C-H-O หลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


คนเราคงไม่มีใครเกิดมาแล้วจะอยู่บนโลกนี้ได้คนเดียว ทุกคนล้วนต้องพึ่งพากันเสมอ ยิ่งการทำงานแล้วนั้นเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้เลย แน่นอนว่าในขั้นตอนการทำงานทุกอย่างต้องมีการติดต่อสื่อสารและระดมความคิดร่วมกับผู้อื่น  การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือที่เราเรียกกันว่า"ทีมเวิร์ค" จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักการง่ายๆ ที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ ดังนี้

P-S-Y-C-H-O หลักในการทำง


Positive Thinking คิดแต่ทางบวก 
ถ้าคุณสามารถปรับความคิด ทัศนคติของตัวคุณเองโดยให้มองโลกในทางบวกไว้เสมอ คุณก็จะมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่กำลังทำอยู่

Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ
ถ้าคุณทำงานด้วยรอยยิ้ม คุณก็จะทำงานอย่างมีความสุขและทำให้คุณพร้อมจะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา 

Yours จริงใจให้กัน 
ถ้าคุณพร้อมที่จะอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอ คุณก็จะได้รับการแสดงออกจากคนอื่นทั้งความคิดและการกระทำจากบุคคลรอบข้างตัว คุณด้วยความเต็มใจ

Compromise สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม
ถ้าคุณสร้าง Win-Win Situation ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ คุณก็จะได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของกลุ่มคุณเอง

Human Relations สัมพันธ์ที่ดี 
ถ้าคุณสร้างมิตรผูกพัน ทักทายกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่รู้จักและที่ไม่รู้จัก คุณก็จะมีเครือข่ายมากมายและได้รับการยอมรับพร้อมความช่วยเหลือจากบุคลอื่น อยู่ตลอดเวลา

Oral Communication สื่อสารชัดเจน 
ถ้าคุณพึงตระหนักไว้เสมอว่าข้อมูลที่คุณกำลังสื่อออกไปนั้น ควรจะต้องชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณก็จะไม่เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาในการทำงานร่มกับผู้อื่น งานที่ออกมาก็ถูกต้องชัดเจน

 

สรุปว่า การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ควรเริ่มต้นจากการมองตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี การยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ  การประนีประนอม  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ชัดเจน …
ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมจะทำให้คุณมีเสน่ห์และสร้างความประทับที่ดีกับบุคคลอื่นที่คุณต้องทำงานร่วมด้วย
 
(https://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://www.jobthai.com/hkYmhQ)