จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ(ปขมท.) ประจำปี 2557 (ระดับชาติ)

        ในวันที่ 21-22 พ.ค. 58  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้

1.การรู้ในยุคดิจิตอล การรู้ปริมาณและเศรษฐศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทัศนาการและสารสนเทศ

เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานและระบุ จัดอันดับแหล่งข้อมูล เข้าใจวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและประยุกต์ใช้

ข้อมูลอย่างเหมาะสม

2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความรู้พื้นฐานด้านสื่อ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสามารถสื่อสารและร่วมมือทำงานกับผู้อื่นได้

3.มีความคิดเชิงพิจารณ์ และเชิงสร้างสรรค์ สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอนุมาน การแปลความ การ

ประเมินผล และการสังเคราะห์ ,สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ สามารถ

ประยุกต์ความคิดในบริบทต่างๆ เช่น บริบทการแก้ปัญหา ปัญหาเชิงซ้อน ข้อจำกัด  ด้านเวลา และทรัพยากร

4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถแสดงและผลิตผลงานทางวรรณกรรมดนตรีศิลป์และกีฬาที่มีคุณค่าสามารถผลิตผล

งานการประดิษฐ์สร้างสรรค์และออกแบบผลงานทางวิชาการ ได้เป็นอย่างดีสามารถนำผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์

และออกแบบผลงานไปนำเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี

5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ตระหนักรู้และเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มี

ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีและส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง

          สมาชิกในกลุ่ม มีดังนี้ 

                                                    1. นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร

                                                    2. นางปาณฑรา  ศิริทวี

                                                    3. นายสมชาย  สิริวรรณ 

                                                    4. นางสาวลักษณา  ทองทศ