บรรยายธรรมเรื่อง ธรรมะกับการทำงาน

โดย พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าเย็นบุญ จ.เชียงราย

14 กรกฎาคม 59

  ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ได้นำมาพัฒนางานที่รับผิดชอบ ดังนี้ คือทำให้ทราบว่าธรรมะในงานกับธรรมะในใจ ไม่ได้แยกจากกันเลย เราเอาธรรมะมาใส่ใน

งานได้ก็ต่อเมื่อเรามีธรรมะในใจเป็นต้นทุน เมื่อใส่ธรรมะเข้าไปในงานให้ธรรมกลมกลืนไปกับวิธีทำงาน และให้ธรรมะซึมซาบ

ไปในความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน งานนั้นเองจะช่วยบ่มเพาะธรรมะในใจให้เจริญงอกงาม และทำให้เรามีความสุขในการทำงาน 

ข้อดีของธรรมะ มีดังนี้ คือ

- ทำให้ทราบถึงหลักธรรมที่นำมาปฏิบัติ ในการทำงาน

- ช่วยให้การทำงานเป็นระบบ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้งานบรรลุเป้าหมาย

- ช่วยให้มีมนุษย์สัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เช่น การรู้เรา รู้เขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยให้งานดำเนินไปด้วยดี  

- ช่วยให้เกิดรู้รักสามัคคี ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ทำให้เกิดความรู้สึกการยอมรับนับถือที่เรียกว่า คารวธรรม มีการเคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้อง ก่อให้เกิดถ้อยทีถ้อยอาศัย

- ทำให้ใจเย็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

- ทำให้เข้าใจความแตกต่างทางด้านความคิดของแต่ละคน

 

ผู้ร่วมอบรม คือ นายสมชาย  สิริวรรณ