การบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

หัวข้อที่จะนำเสนอมี 2 หัวข้อ

1.Reprofile คืออะไร

2. ทำไมต้อง Reprofile มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Reprofile คืออะไร

1. Profile = ภาพ / ร่าง / รูปแบบ / คุณลักษณะ เช่น profile ของบุคคล / หน่วยงาน ขณะนี้ profile ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคืออะไร (คือการผลิตบัณฑิต)

2. Reprofile คือ ทำ profile ใหม่ ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานียุคใหม่ จะเป็นอย่างไร

3. ใครต้อง Reprofile บ้าง หลักสูตรทุกหลักสูตร และ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ทำไมต้อง Reprofile มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. นักศึกษามีจำนวนลดลง ผลิตแทบทุกสาขาวิชา การผลิตไม่คุ้มค่า ที่ผลิตมาไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

2. คุณภาพนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ความรู้วิชาการไม่เพียงพอ / จบแล้วไม่มีงานทำ หรือทำงานที่ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา / ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา / บุคลิกภาพ

3. คุณภาพอาจารย์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มีผลงาน สอนไปวัน ๆ ไม่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เก่งวิชาการ

4. มีปัญหาธรรมาภิบาล ทะเลาะ ขัดแย้ง ไม่สามัคคี แก้ปัญหากันเองไม่ได้ 

 

Reprofile คืออะไร

1. หาจุดเด่นของตัวเอง ผลิตในสิ่งที่ตัวเองมีศักยภาพ ผลิตในสิ่งที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ / ตลาดแรงงาน / ทิศทางการพัฒนา (= ปรับหลักสูตร ควบ / รวม / ยุบ / สร้างใหม่)

2. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต

   (= ปรับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่

    = สร้างบัณฑิตให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

    = เสริมสร้างคุณธรรม / จริยธรรม)

3. พัฒนาคุณภาพอาจารย์

   (= การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ / มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ)

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะ Reprofile อย่างไร

1. บอกให้ได้ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีจุดเด่นอะไรบ้าง

2. บอกให้ได้ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสร้างจุดเด่นอะไรในอนาคต

3. บอกให้ได้ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะแก้ปัญหาสาขาที่มี   นักศึกษาน้อย / ไม่มีจุดเดิน ไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์อย่างไร จะใช้เวลาเท่าไร   ในการปรับตัว

 

คณะจะ Reprofile อย่างไร

1. สำรวจว่าคณะผลิตบัณฑิตกี่สาขาวิชา สาขาไหนอยู่ในแผน Reprofile   สาขาไหนไม่อยู่ในแผน

2. จะพัฒนาสาขาใดให้โดดเด่นบ้าง / ทำอย่างไร / เด่นอะไร

3. จะแก้ปัญหาสาขาที่ไม่โดดเด่น / ไม่อยู่ในแผนอย่างไร (จะยุบ จะรวม   จะเปิดสาขาใหม่ จะไปทำวิจัยอย่างเดียว ฯลฯ)

 

หลักการเลือกจุดเด่นของคณะ

มีหลักฐานสนับสนุนอย่างไรบ้าง

1. จำนวนนักศึกษา / จำนวนบัณฑิต มีผู้สนใจเรียนมากและจำนวนเพิ่มขึ้น   เรียนจนจบสำเร็จการศึกษาได้

2. คุณภาพนักศึกษา มีผลงานระหว่างเรียนไหม มีการประกวด /   มีรางวัลอะไรรับรองไหม

3. คุณภาพบัณฑิต จบแล้วมีงานทำ ทำงานตรงศาสตร์ มีความสำเร็จ   เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน / ยุทธศาสตร์ชาติ

4. คุณภาพอาจารย์ มีตำแหน่งวิชาการ / มีงานวิจัยและที่สำคัญสามารถ   อุทิศเวลา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสาขา