Show, Share, and Learn ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

พฤษภาคม 2558

 

27 พฤษภาคม 2558

เวลา 09.00 -12.00 น. ดอกจาน3

·         เรียนรู้การใช้งาน Windows 8 & MS Office 2013

โดย วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ

28 พฤษภาคม 2558

เวลา 13.00 -16.00 น. ดอกจาน3

·         การใช้ Mobile Application ในการทำงาน

โดย ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา

 

มิถุนายน 2558

16 มิถุนายน 2558

เวลา 09.00 -16.00 น. ดอกจาน4

·         แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน IS

โดยงานวิชาการ

 

กรกฎาคม 2558

22 กรกฎาคม 2558

เวลา 09.00 -12.00 น. ดอกจาน3

·         การจัดทำจดหมายราชการภายในและภายนอก

โดย โสภาวรรณ เหล่าบุตรดี

 

สิงหาคม 2558

·         แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน

โดยงานวิจัย

·         การวิจัยสถาบัน

(วิทยากรภายนอก)

 

กันยายน 2558

·         การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

โดย กชพรรณ บุญฉลวย

·         ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

โดย อ.สุรัชดา คนึงเพียร