การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่ 24-27 มิถุนายน 2558


 


สิ่งที่ได้รับจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้


  1. องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ การบริการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

  2. แนวปฏิบัติที่ดี คือ
    2.1 การจัดการงบประมาณการเงิน โดยมีช่องทางการเพิ่มรายรับ และบริหารจัดการรายจ่ายได้เป็นอย่างดี และคุ้มค่ามากที่สุด
    2.2  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์  3. การจัดการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่าและปัจจุบัน