โครงการพัฒนาองค์กร (OD) (การศึกษาดูงานวิทยาลัยกาบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา

1. องค์ความรู้้ที่ได้รับ

- การบริหารจัดการองค์กร เช่น การบริหารด้านการเงินเพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการทำงาน ภายใต้ระเบียบและสิ้นสุดที่คณะกรรมการคณะ การทำงานจะได้คล่องตัว การบริหารที่อยุ่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของหน่วยงาน 

- การใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการหน่วยงาน เช่น ระบบประเมิน วิธีการ การใช้ตัวแทนทั้งสายสนับสนุนและวิชาการ เพื่อให้ตอบกลยุทธ์ของหน่วยงาน

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การลดต้นทุน ประชาสัมพันธ์งานฟรี การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งเก่าและใหม่  การติดตามนักศึกษาเก่า

- การติดตามนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดการของคณะ การสอนเรียนการสอนในภาพรวม

-แนวคิดการพัฒนาตนเองอยุ่เสมอเพื่อให้องค์กรอยุู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การบริหารงานภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดของหน่วยงาน

- ทักษะในการนำเสนอข้อมูลเป็นเชิงบอกเล่าฟังไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย

 

2. แนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำมาปรับใช้ในสำนักงานได้

- ทำให้เกิดแนวคิดพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อทำให้องค์กรอยุู่ได้ และมีประสิทธิภาพ

- การจัดการอาคารสถานที่ ห้องที่มีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ให่ม่

- ความสัมพันธ์ของบุคลากรในการปฏิบัติงานมีส่วนช่วยให้การทำงานดีขึ้น

 

 

สมาชิกในกลุ่ม ดังนี้

1.นายกมล โสภาสิน

2.นายธีระยุทธ ทองบ่อ

3.นายบัวทอง สีเกิด

4.นายวิชัย เมทาสิงห์

5.นายศักดิ์สิทธิ์ คณะเมือง

6.นายสมชาย สิริวรรณ

7.นายสุทัศน์ ดวงดี

8.นางโสภาวรรณ เหล่าบุตรดี

9.นางสาวมิณฑิตา โสภา

10.นางสาวกชพรรณ บุญฉลวย

11.นายวิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ

12.นายศักดา หวังเกื้อกูล

13.นายณรงค์วิทย์ สะโสดา

14.นางพัชรี ลิมปิทีปราการ

15.นางละอองดาว เพชรแก้ว

16.นายมงคลชัย ล้อมวงษ์