การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 24-27 มิถุนายน 2558

สิ่งที่ได้รับจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ

1 .ได้รับความรู้เรื่องการใช้งบประมาณทางการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2 .ได้รับข้อมูลการบริหารที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการจัดการด้านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

3.ได้รับความรู้เรื่องระบบการจัดการด้านงานอาคารสถานที่ที่ใช้คนน้อยแต่มีความรวดเร็วในการจัดการโดยมีงบประมาณที่จำกัด