พิมพ์
หมวด: คลังความรู้

ประกันคุณภาพการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้ทุกสถาบันการศึกษาให้มุ้งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและระเมินการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา

¢  ระดับหลักสูตร

¢   ระดับคณะ

¢   ระดับสถาบัน

เทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

u  อาจารย์ประจำหลักสูตร

u  คุณภาพหลักสูตร

u  ระบบบริหารหลักสูตร

u  ระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

u  จำนวน

u  คุณวุฒิ

u  ตำแหน่งวิชาการ

u  Performance (ผลงานตีพิมพ์)

Job description

เกณฑ์สำหรับการบริหารจัดการหลักสูตร

u  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี ๒๕๔๘ + 2558

u  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปี ๒๕๕๒

u  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๒๕๕๗

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ระบบและกลไก

ระบบ หมายถึง  ระเบียบหรือความเชื่อมโยงของขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานดำเนินการลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น เช่น การจัดระบบงานต่างๆ

กลไก  หมายถึง  บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ กิจกรรม และหน่วยย่อยต่างๆ ที่สนับสนุนเชื่อมโยง ประสานสัมพันธ์ และเอื้ออำนวยให้การดำเนินภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวสม่ำเสมอ และครบวงจรตามระบบที่ได้กำหนดไว้

กรอบเวลาการประเมิน

u  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

u  ( สค. ๕๙ – กค. ๖๐)

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรประกอบด้วย

1. การกำกับมาตรฐาน

2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

4. อาจารย์

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้