พิมพ์
หมวด: คลังความรู้

ผังงาน คือ
1) แผนภาพหรือสัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm หรือกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
2) เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิดเพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงาน

ผังงานมี 2 ประเภท คือ
1) ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ แสดงถึงอุปกรณ์รับและส่งข้อมูล สื่อ  วิธีประมวลผล    แสดงผลลัพธ์ และลำดับขั้นการทำงาน
2) ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนของคำสั่งการทำงาน เพื่อวางแผนหรือรวบรวมความคิดการเขียนโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงลำดับคำสั่งเป็นขั้นตอน (Step By Step) การเขียนผังงานโปรแกรมจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมลงได้ ทำให้เขียนโปรแกรมง่ายขึ้นและถูกต้อง รวมถึงยังช่วยวิเคราะห์จุดบกพร่องที่เกิดขึ้น

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
Flowchart ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ไม่สับสน ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขงานได้ง่ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และสามารถดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อื่นศึกษาการทำงานได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้น